W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku”. finansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 1.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”, w celu zachowania zasady konkurencyjności udzielanych zamówień, zwracam się, w trybie zapytania ofertowego, o przedstawienie oferty cenowej, której przedmiotem jest wykonanie projektu budowlanego Centrum Biznesu i Innowacji w Turku oraz na tej podstawie wykonanie robót budowlanych (tryb zaprojektuj i wybuduj)
Opis przedmiotu zamówienia: Wspólny słownik zamówień publicznych:
Kod CPV:
71221000-3      Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7      Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  roboty ziemne
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
45211350-7      Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45214000-0      Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45212340-1    Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45300000-0      Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3      Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9      Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6      Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111291-4    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233250-6    Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Przedmiotem zamówienia jest jedno zadanie, które obejmuje wykonanie projektu budowlanego i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obiektu „Centrum Biznesu i Innowacji w Turku” wraz z zagospodarowaniem terenu: min. w  zieleń, komunikacja, parkingi, ogrodzenie, inne pod nazwą „Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Biznesu i Innowacji w Turku”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)      Etap I. Wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z projektem funkcjonalno – użytkowym, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i złożenie go do właściwego organu architektoniczno – budowlanego.
2)      Etap II. Budowa „Centrum Biznesu i Innowacji w Turku” zgodnie z wykonanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem budowlanym wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją zamówienia został opisany w załączonych do zapytania: projekcie funkcjonalno – użytkowym wraz z załącznikami  oraz we wzorze umowy.
Jeżeli wykonywanie usług w ramach zamówienia obejmuje przekazanie wiedzy objętej autorskimi prawami majątkowymi, Wykonawca w umowie o realizację usług będzie zobowiązany do nieograniczonego w czasie przekazania całości majątkowych praw autorskich do materiałów jakie powstaną w wyniku realizacji Zamówienia, na wymienionych w umowie polach eksploatacji, bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach ceny za wykonanie zamówienia obejmującego niniejsze postępowanie.
Wykonawca będzie realizował wszelkie wymagane umową czynności zachowując terminy wynikające z postanowień umowy. Wykonawca będzie wykonywał usługi/roboty budowalne zgodnie z Umową zachowując należytą staranność, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego, a także dbałością o dobre imię Zamawiającego oraz we współpracy z Zamawiającym.
Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru robót. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, oświadczając się w tej kwestii w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:
– Etap I zamówienia – do dnia 30.11.2018 r.
– Etap II zamówienia – do dnia 30.11.2019 r.
Roboty budowlane będą wykonywane na działce nr 222 przy ul. Żeromskiego w Turku, 62-700
1. Zamówienia częściowe, podobne, wariantowe
2.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających/podobnyc
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
  b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania przedstawionych poniżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” – na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.
Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w punkcie 1.a) w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, zbliżoną jak w przedmiocie zamówienia, o wartości umowy na roboty minimum 650 000,00 PLN netto. ;
Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w punkcie 1.b) w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej – bez ograniczeń;
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie branży elektrycznej
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie branży sanitarnej
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają dla każdego z wyżej wymienionych warunków jeden wspólny dokument, potwierdzający spełnianie poszczególnego warunku.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.
 2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V ust. 1 zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
  a) wykaz robót wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
  b) wykaz osób, skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
 3. Ponadto wraz z ofertą należy przedłożyć:
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  b) wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
  c) wypełniony wykaz cen według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zapytania ofertowego;
  d) pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty, o ile umocowanie podpisującego/ych ofertę nie wynika z załączonych do oferty dokumentów;
  e) inne dokumenty, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w tym dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie wymienionych powyżej lub w załącznikach do zapytania ofertowego.
 • Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 • Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
  3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę.
  4.Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
  5.Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  6.Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp., powinny być parafowane przez wykonawcę.
  7.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
  8.Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularzy ofertowych, oświadczeń, wykazów) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach.
  9.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
  Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2018r. o godziny 14.00,
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Biznesu i Innowacji w Turku”.
W przypadku dostarczenia oferty pocztą – ofertę należy umieścić w drugim opakowaniu, bez podania informacji o nadawcy.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tureckiej Izbie Gospodarczej  ul. Kaliska 47, 62-700 Turek, w dniu 26.07.2018r. o godzinie 14.15.
Opis sposobu obliczania ceny.
Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Zamówienia.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostaną w umowie.
W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
Opis kryteriów wyboru ofert
Zamawiający dokona oceny ofert, które zostały złożone przez Wykonawców i nie podlegają odrzuceniu zgodnie zapisami niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
CENA  –  waga kryterium 90 %
Kryterium będzie obliczane według wzoru: C  –  ilość punktów w kryterium oceny, Cn – najniższa cena wśród ocenianych ofert, Co – cena oferty podlegającej ocenie, Wk- waga kryterium oceny
  OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI –  waga kryterium 10%
Kryterium będzie obliczane według wzoru: G – ilość punktów w  kryterium okres gwarancji, Go – wyrażony w miesiącach okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie, Gn – najdłuższy zaoferowany okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach, Wk – waga kryterium oceny.
Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru robót.
Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru robót.
Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu udzielonej gwarancji poniżej 36 miesięcy. Tego rodzaju działanie Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem jego oferty przez Zamawiającego.
Wydłużenie przez Wykonawcę w ofercie maksymalnego okresu udzielonej gwarancji ponad 60 miesięcy skutkować będzie tym, iż do oceny w zakresie tego kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie okres 60 miesięcy.
Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania i należności Wykonawcy oraz wszelkie wymagania postawione w zapytaniu ofertowym oraz wzorze umowy.
Cena będzie miała charakter ryczałtowy i nie będzie ulegać zmianie w czasie trwania zamówienia. Podstawą określenia przedmiotu zamówienia i wyceny wynagrodzenia ryczałtowego jest załączony do zapytania program funkcjonalno – użytkowy oraz wzór umowy.
Cena oferty powinna wynikać z kalkulacji przeprowadzonej w Wykazie cen – załączniku nr 1A do zapytania ofertowego.
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie elementy określone w zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy. Wszelkie błędy czy wątpliwości, w szczególności dotyczące rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, ujawnione na rysunkach, opisach lub w PFU z załącznikami oraz pozostałych dokumentów, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
Wszelkie użyte w PFU jak i w innych dokumentach, nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia są wyłącznie przykładem ich użycia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy.
W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne opisywanym i spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie określonym w PFU. Przed wbudowaniem materiału lub urządzenia równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wprowadzeniem rozwiązań równoważnych.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tą ustawą. Wykonawca w ofercie informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u niego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie – przy jednakowej liczbie punktów w kryterium udzielonej gwarancji jakości  –  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XII.   Podwykonawstwo
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający wymaga wskazania w formularzu oferty przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
 4. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie, Zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia zaniedbania jego własnych pracowników.
 5. Zamawiający wszelkie kwestie związane z podwykonawstwem uregulował we wzorze umowy
XIII. Postanowienia różne
 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 5. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 7. e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 8. f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
XIV. Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek tel. 632891889 , faks 632891889 e-mail biuro@tig.turek.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Tureckiej Izbie Gospodarczej jest Pani Ewa Kowalska kontakt:  adres e-mail e.kowalska@tig.turek.pl, telefon/ *;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia realizowanego w calu zachowania zasady konkurencyjności pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Biznesu i Innowacji w Turku”
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku”
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
−       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
−       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
−       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Wykaz załączników
Lp.
Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika
1.
Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
2.
Załącznik nr 1A
Wykaz cen
3.
Załącznik nr 2
Wykaz robót budowlanych
4.
Załącznik nr 3
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
5.
Załącznik nr 4
Wzór Umowy
6.
Załącznik nr 5
Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami
Treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 1A – Wykaz cen
Załącznik nr 2 – Wykaz robót
Załącznik nr 3 – Wykaz osób
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Zalacznik nr 5 Program Funkcjonalno Użytkowy TIG Turek CBiI
Załącznik do PFU Decyzja o warunkach zabudowy
Załącznik do PFU Koncepcja
Załącznik do PFU Mapa sytuacyjna