O nas

Turecka Izba Gospodarcza jest dobrowolną, samorządną i mającą osobowość prawną organizacyjną osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Została utworzona 28 kwietnia 1999 roku z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców dostrzegających potrzebę współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta i powiatu. Dotychczasowe zainteresowanie Izbą udowadnia, że jest ona instytucją potrzebną, wypełniającą lukę, która miała miejsce przed jej powołaniem. Za nadrzędne zadania statutowe Izby przyjęto: stałe reprezentowanie firm członkowskich wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz działanie na rzecz ochrony interesów firm, organizacja wystawy, udział w targach i misjach krajowych i zagranicznych; współdziałanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach  organizacyjnych; udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej; rozwijanie współpracy między dziedzinami nauki, przemysłu oraz handlu; gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów dotyczących współpracy gospodarczej; kształtowanie zasad etyki i upowszechnianie postaw pozwalających na uzyskanie rangi partnera godnego zaufania. Zadaniem Izby jest również wsparcie przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarcza poprzez realizację dla nich usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

Misją TIG jest wspieranie rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności mikro i małych działalności oraz średnich przedsiębiorstw z regionu.

TIG dysponuje zasobami ludzkimi w postaci wysoko wykwalifikowanych pracowników etatowych, ekspertów zewnętrznych oraz trenerów posiadających wysokie kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. W roku 2013 Turecka Izba Gospodarcza została włączona do Krajowej Sieci Innowacji KSU stając się ośrodkiem innowacji. Turecka Izba Gospodarcza posiada procedury Zarządzania Jakością wg ISO, działa według standardów SOOIPP. Doradcy TIG posiadają certyfikaty PRINCE2 na poziomie Foundation.

Władze TIG:

Prezydium Rady TIG IX kadencji 2023-2026:

 • Damian Brzóska – Prezes TIG
 • Marek Sawicki  – V-ce Prezes
 • Witold Jarecki – V-ce Prezes
 • Tomasz Wroniak – sekretarz
 • Jacek Wzorek – członek
 • Grzegorz Dybus – członek

Rada TIG IX kadencji 2023-2026:

 • Damian Brzóska
 • Marek Sawicki
 • Witold Jarecki
 • Tomasz Wroniak
 • Jacek Wzorek
 • Grzegorz Dybus
 • Romualda Zajdel-Pawlak
 • Bogdan-Ludwik Greber
 • Joanna Pastuszka
 • Witold Krysiak
 • Sebastian Steckiewicz
 • Krzysztof Świerk
 • Agnieszka Galoch
 • Waldemar Gabruś
 • Jakub Kowalczyk

Kadra Tureckiej Izby Gospodarczej

Monika Kozłowska

Dyrektor TIG

Mgr prawa UMK Toruń, studia podyplomowe „Zarządzanie innowacjami – od pomysłu do komercjalizacji” w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studia podyplomowa z zakresu audytu funduszy UE (WSB Poznań) oraz studia w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego. Ukończyła szkołę Coachingu Akademii SET  w Warszawie, nabywając kompetencje do prowadzenia sesji zgodnie z wytycznymi certyfikacji CCE i ICF. Ekspert w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej w tym środków z UE – Doradca biznesowy w zakresie pomocy publicznej dla firm. Specjalistka w przygotowywaniu autorskich projektów do przedsiębiorców. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w obsłudze MSP. Kierownik wielu autorskich projektów kierowanych do MSP. W latach 2005-2007 członek Komisji oceniający projektu w ramach działania 2.5 ZPORR w latach 2008-2013 asesor Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W latach 2011-2014 ekspert i doradca w zakresie wypracowywania modelu współpracy międzysektorowej wspierającego godzenie życia zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity – Projekt realizowany był w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w  Poznaniu, Prelite PR sp. z o.o. oraz Centrum Work-Life Balance w Kokkedal (Dania). Doradca w projekcie „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB I i II” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Podddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB) realizowanym przez DGA S.A oraz HCP Poznań. Doradcza  w projekcie „Inkubator innowacji społecznych wielkich jutra – Dostępność +”. Od 2008 roku dyrektor prężnie działającej Instytucji Otoczenia Biznesu. Posiada certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation.

Tobiasz Guźniczak

Asystent Dyrektora TIG, Konsultant/Doradca TIG

Ukończył studia magisterskie na AWF w Poznaniu. Specjalista Tureckiej Izby Gospodarczej w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej w tym środków z UE oraz świadczenia usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych dla osób prowadzących i planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ekspert TIG w zakresie marketingu internetowego oraz Programowania APEX. W przeszłości m.in. Koordynator projektów zrealizowanych w ramach środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym m.in. „Filmoteka w Gminie Turek”, „Rowerem przez krainę LGD T.U.R.”, „Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R.”, projektu własnego TIG pn. „Mój pierwszy Biznesplan”, sekretarz projektów: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” w ramach poddziałania 2.2.1 POKL „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” oraz „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” zrealizowane w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, specjalista ds. administracyjno-logistycznych w projektach „Czas na aktywizację” oraz „Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej”, „Lepsza przyszłość z własną firmą”. Posiada certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation.

Ewa Kowalska

Konsultant/Doradca TIG

Ukończyła studia na UAM w Poznaniu na kierunkach Filozofia (życie publiczne) oraz Filologia polska, a także Zarządzanie i dowodzenie na PWSZ w Kaliszu. W Tureckiej Izbie Gospodarczej pracuje od 2014 r. Ekspert w zakresie pozyskiwania kapitału i obsługi inwestora oraz eksportu, specjalizuje się w  pozyskiwaniu środków z WRPO oraz świadczeniu usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych dla osób prowadzących i planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Kierownik projektu „Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim” 8.1.2 WRPO. Doradca w projekcie „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB” (POIR, 2014-2020 Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB) realizowanym przez DGA S.A oraz HCP Poznań. W przeszłości m.in. sekretarz oraz konsultant w projekcie „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” poddziałanie 2.2.1 POKL. Posiada certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation. Posiada doświadczenia jako pośrednik pracy oraz pełni funkcję koordynatora ds. ochrony danych osobowych.

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl