ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl

Usługi prototypowania (skan 3D, druk 3D, druk wielkoformatowy)
e-mail: prototypownia@tig.turek.pl

 

 

 

Monika Kozłowska

Monika Kozłowska

Dyrektor biura TIG

tel. 665 999 664
mail: m.kozlowska@tig.turek.pl

Tobiasz Guźniczak

Tobiasz Guźniczak

Asystent Dyrektora biura - Konsultant/Doradca TIG

tel.  665 999 604
mail: biuro@tig.turek.pl
Ewa Kowalska

Ewa Kowalska

Konsultant/Doradca

tel. 665 998 899
mail: e.kowalska@tig.turek.pl 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych
1.Administratorem danych osobowych jest Turecka Izba Gospodarcza;
2.Administrator wyznaczył koordynatora ds. danych osobowych. Dane kontaktowe: Ewa Kowalska, 665 998 899, e.kowalska@tig.turek.pl
3.Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń, działań promocyjnych i marketingowych;
4.Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5.Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, obsługa księgowa, prawna;
6.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
7.Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

8.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
11.Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
12.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;