Punkt Obsługi Klientów Funduszu Pożyczkowego JEREMIE w Tureckiej Izbie Gospodarczej

Turecka Izba Gospodarcza  przy współpracy z: Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w: Nowej Rudzie;Wielkopolska Agencja Rzowoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.oferuje:

Pożyczki ze środków : JEREMIE dla osób prowadzących działalność gospodarczą!

1.

   kwota pożyczki

           do 1 000 000,00 PLN

2.

okres finansowania

            Maksymalnie 60 miesięcy (5 lat)

3.

oprocentowanie na zasadach de minimis

          od 1,00 % p. a. 1

4.

prowizja / opłaty dodatkowe

          od 0,00 % wartości pożyczki

5.

karencja w spłacie

          do 6 miesięcy

6.

opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego,

koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe i inne.

          zgodnie z rzeczywistym kosztem

– Stopa procentowa składa się ze stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską oraz marży. Na dzień 01.01.2016 r. wysokość stopy bazowej dla Polski wynosi 1,83% w: stosunku rocznym, natomiast minimalna wysokość marży wynosi 1%. Dla przedsiębiorców: prowadzących działalność do 1 roku minimalna wysokość marży wynosi 4%. Wysokość marży ustalana jest w: oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w: sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z : 19.01.2008r., str. 6).

Dla Kogo Pożyczka ?

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

 1. rozpoczynają działalność (start-up),
 2. nie posiadają historii kredytowej.

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 1. zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
 2. mający obrót roczny w: wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
 3. posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą lub deklaruje chęć prowadzenia działalności gospodarczej w: województwie wielkopolskim,
 4. nieposiadający wystarczających środków: finansowych na realizację projektu.

Pożyczki w: ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w: zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w: tym w: szczególności na:

 1. realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 2. unowocześnienie składników: majątku trwałego – zakup wyposażenia w: maszyny, urządzenia, aparaty, w: tym także zakup środków: transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 3. budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców: i energii,
 4. informatyzację,
 5. dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i: unijnych,
 6. tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 7. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wsparcie otrzymane w: ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 1. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. finansowanie celów konsumpcyjnych,
 3. spłatę pożyczek i kredytów,
 4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Pełna obsługa klientów: Biuro TIG, Turek, ul. Żeromskiego 37 (tj. przyjmowanie wniosków dla wybranych funduszy, podpisywanie umowy, składanie zabezpieczenia, rozliczanie pożyczki itp.)

Pracownicy Tureckiej Izby Gospodarczej dodatkowo świadczą usługi doradcze w: zakresie przygotowania i: kompletowania wniosku wraz z załącznikami.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z: doradcami TIG:

    Ewa Kowalska       Tobiasz Guźniczak   Monika Kozłowska  
 665 998 889   665 999 604  665 999 664

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl