Zapraszamy do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Scenariusz dla młodych 2!”

 W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

 • Indywidualnego poradnictwa zawodowe w ramach, którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania – 6 godz.
 • Udział w szkoleniu zawodowym – od 40h do 120h.
 • Stypendium szkoleniowe – 10,43zł /h.
 • Indywidualne pośrednictwo pracy – 5h.
 • Zatrudnienie min. na 0,5 etat po ukończonym szkoleniu.
 • Dodatkowo możliwe również indywidualne wsparcie psychologiczne – 4-8 godz.

 Potencjalny kandydat spełnia następujące kryteria:

 1. osoba w wieku 18-29 lat,
 2. osoba bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy,
 3. osoba zamieszkująca na terenie województwa wielkopolskiego,
 4. osoba nie należąca do grupy docelowej dla konkursu w poddziałaniu 1.3.1 PO WER. tj.
  – młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
  – wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
  – wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej,
  – matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
  – absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
  – absolwenci specjalnych ośrodków szkoleniowy wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
  – matki przebywające w domach samotnej matki,
  – osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
 5. osoba, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby w wieku 18-24 lata, osoby niezarejestrowane  w urzędach pracy, osoby  z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem następujących grup: – młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, – wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, – wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej, – matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), – absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu), – absolwenci specjalnych ośrodków szkoleniowy wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), – matki przebywające w domach samotnej matki, – osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu),
 6. osoba, która nie uczestniczy w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanej z EFS, w którym udzielane jest wsparcie bezzwrotne,
 7. osoba, która utraciła pracę po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 lub jest osobą niepełnosprawną, długotrwale bezrobotną, o niskich kwalifikacjach bez wymogu utraty pracy po 01.03.2020 r.

  Miejsce składania dokumentacji dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Turecka Izba Gospodarcza
S. Żeromskiego 37
62-700 Turek

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w godzinach 9.00-15.00

Załącznik-nr-1-Formularz-rekrutacyjny
Załącznik-nr-2-Oświadczenie-uczestnika-projektu-NEET
Załącznik-nr-3-Deklaracja-udziału-w-projekcie

Załącznik-nr-5-Oświadczenie-dot.-aktualności-danych
Załącznik-nr-6-oświadczenie-o-zamieszkaniu-na-obszarze-miast-średnich

Załącznik-nr-7-Wniosek-o-zwrot-kosztów-dojazdu-na-zajęcia

Załącznik-nr-8-Wniosek-o-zwrot-kosztów-opieki-nad-dzieckiem
Załącznik-nr-9-Wniosek-o-zwrot-kosztów-opieki-nad-osobą-zależną

Załącznik-nr-10-Oświadczenie-osoby-sprawującej-opiekę-nad-osobą-zależną