Projekt „Własna firma – Inspiracją na życie”
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 45 uczestników, z których 36 otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej:
-24 000 zł dotacji inwestycyjnej,
-wsparcie pomostowe w kwocie 2000 zł przez 12 m-cy.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
1. Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),
2. Osoby w wieku 30 lat i więcej,
3. Oraz osoby spełniające minimum jeden z poniższych warunków:
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie.

Projekt skierowany jest do 45 osób powyżej 30 roku życia (wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin), w tym:

· 20 osób bezrobotnych i
· 25 osób biernych zawodowo,

które mieszkają w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie jednej z ośmiu gmin wielkopolskich tj.:

  • Brzeziny,
  • Lisków,
  • Malanów,
  • Brudzew,
  • Kawęczyn,
  • Turek,
  • Koźminek,
  • Opatówek,

i które z własnej inicjatywy chcą założyć pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jednocześnie, w gronie 45 osób przyjętych do projektu, zostanie: 20 mężczyzn o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie max. ISCED 3 oraz 25 kobiet.

Formularze rekrutacyjne zbieramy do 20 lipca 2018 r.

Zapraszamy do kontaktu:Turecka Izba Gospodarcza
tel. 63 289 18 89


Projekt „Stawiam na …Siebie”

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
1. Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),
2. Osoby w wieku 30 lat i więcej,
3. Oraz osoby spełniające minimum jeden z poniższych warunków:
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie.
Projekt zakłada przygotowanie 44 uczestników projektu do prowadzenia działalności, z których 35 otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej:
24 000 zł jednorazowej dotacji,
– wsparcie pomostowe w kwocie 1800 zł przez 6 m-cy.

Ze wsparcia w ramach działania 6.3.1 wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEiDG były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczenia podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.