Szanowni Państwo,

Rada Tureckiej Izby Gospodarczej uprzejmie zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godzinie 10.00 w Restauracji Hostelu Barbórka, przy ul. Legionów Polskich 8 w Turku. W przypadku braku wymaganego quorum, Walne Zgromadzenie TIG odbędzie się w drugim terminie, tj. 24.04.2018 r. o godzinie 10.15.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwalenie regulaminu obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie z działalności organów samorządowych:
a) Rady Izby,
b) Sądu Koleżeńskiego,
c) Komisji Rewizyjnej.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Dyskusja nad punktem 7
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Rady TIG,
b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego,
c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
d) przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego TIG,
e) udzielenia Radzie TIG absolutorium,
f) przeznaczenia nadwyżki finansowej TIG,
g) zatwierdzenie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
h) zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
11. Określenie kierunków działania TIG na rok 2018.
12. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
13. Zakończenie obrad.

Wszystkie osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, informujemy, iż będzie on dostępny do wglądu od dnia 16.04.2018 r. do dnia 23.04.2018 r. w Biurze Tureckiej Izby Gospodarczej przy ulicy Kaliskiej 47.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie Państwa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do dnia 20.04.2018 r.