Wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19.

 Hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne i kulturalne, na które przewidziano budżet w kwocie 1,2 mld PLN.

Nabór wniosków planowany jest na I/II kwartał 2024 roku.

Szacuje się, że z dofinansowania skorzysta około 3800 firm z całej Polski.

Maksymalna wartość dofinansowania, o jakie będzie można się ubiegać to 540 000 zł, zaś minimalna to 50 000 zł.

Kto i na co będzie mógł pozyskać dotacje?

Celem programu jest wsparcie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z całej Polski działających w sektorach: HoReCa (hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura.

 Przedmiotem wsparcia będą projekty mające na celu rozwój prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, obejmujące przede wszystkim:

– inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. na roboty budowalne, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług,

– inwestycje związane z zieloną transformacją,

– inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej

– inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych, w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa – podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,

– usługi rozwojowe,w tym np.: opracowanie studium wykonalności, zmiany modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych w związku z rozszerzeniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków planowany jest na I/II kwartał 2024 roku

Wysokość dofinansowania. Co najmniej 50 tys. zł

Planowany poziom dofinansowania wynosić ma do 90% w ramach pomocy de minimis, dofinansowanie będzie wypłacane w formie zaliczki i/lub refundacji.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 600 000 zł, a maksymalna wartość dofinansowania, o jakie będzie można się ubiegać to 540 000 zł, zaś minimalna to 50 000 zł.

Kluczowy wymóg wnioskowania o dotację

Nabór skierowany będzie do MŚP, które w 2020 lub 2021 roku, odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku w porównaniu z 2019 lub 2020 r. W przypadku, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r.

Dodatkowo rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia i musi zakończyć się najpóźniej 31 stycznia 2026 roku.

 Liczba przedsięwzięć MŚP dla poszczególnych regionów

 Wsparcie dla MŚP udzielane będzie w ramach naborów organizowanych za pośrednictwem regionalnych Operatorów, którzy będą odpowiedzialni za wybór projektów dofinansowanych w danym województwie. Szczegółowe warunki oraz kryteria naboru dla potencjalnych beneficjentów zostaną opublikowane w I kw. 2024 r.

 W poszczególnych regionach (województwach) dofinansowanych zostanie:

  1. kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie – planowana liczba łączna przedsięwzięć MŚP wynosi 843 szt.
  2. mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie – planowana liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 793 szt.
  3. lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie – planowana liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 785 szt.
  4. łódzkie, opolskie i śląskie – planowana liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 673 szt.
  5. dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie – planowana  liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 706 szt.

Warto najbliższy czas wykorzystać na opracowanie dobrej koncepcji/fiszki projektu. Tak, by w momencie ogłoszenia naboru mieć już wstępnie opracowany projekt. Wnioski mają być oceniane na bieżąco, maksymalnie do 14 dni od złożenia.

Jeśli interesuje Cię wsparcie HoReCa, już dziś możesz podjąć kroki, aby po nie sięgnąć!

Nie wiesz, od czego zacząć przygotowania?

Polecamy skorzystać z usług doradców/ekspertów Tureckiej Izby Gospodarczej! Profesjonalna pomoc oraz analiza pomysłu pod kątem możliwości wnioskowania o finansowanie z pewnością podniesie szanse na sprawne i skuteczne aplikowanie! 

Opracowano na podstawie informacji PARP