Turecka Izba Gospodarcza, we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż od dnia 16.01.2024 r. rozpoczyna nabór wniosków ramach Pożyczki EKOenergetycznej III. Wnioski będą przyjmowane do wysokości dostępnej alokacji środków, tj. 12.632.000,00 zł.

Pożyczka EKOenergetyczna III

Finansowanie inwestycyjne dla sektora MŚP przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i zakup niskoemisyjnych środków transportu

DLA KOGO?

Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:

Środki muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez MŚP na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w tym m.in.:

– przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,
– modernizacja energetyczna budynków należących do MŚP,
– modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
– wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie,
– budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą (np. magazyny energii),
– budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej wraz z infrastrukturą,
– zakup nie starszych niż 2 lata niskoemisyjnych środków transportu,
– rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,
– budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii,
– inwestycje w rozwój technologii wodorowej.

PARAMETRY POŻYCZKI:

– kwota pożyczki: do 1 200 000,00 zł
– oprocentowanie 2,84% dla podmiotów z obszaru preferencji*
– oprocentowanie 5,68% dla podmiotów poza obszarem preferencji*
– okres spłaty: do 10 lat (11 lat w obszarze preferencji*)
– okres karencji: do 12 miesięcy (18 miesięcy w obszarze preferencji*)
– brak wkładu własnego
– brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
– rozliczenie: maksymalnie 360 dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki na podstawie faktur lub dokumentów równoważnych

*OBSZARY PREFERENCJI:

Inwestycje realizowane w gminach województwa wielkopolskiego, na obszarze których wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego norm zanieczyszczeń, na podstawie dokumentu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2022” (tabela: „Zestawienie gmin, na obszarze których wystąpiło przekroczenie”) – z wyłączeniem zakupu niskoemisyjnych środków transportu, inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej, w efekcie realizacji których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 25% w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji, oceniana na podstawie audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej.

Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Tureckiej Izby Gospodarczej. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania dostępnej alokacji środków.

Dokumentacja związana z pożyczką:

Regulamin:

Regulamin_PEKOIII_12_01_2024.pdf
Załącznik_nr_1_Regulamin_obwieszczenie.pdf
Załącznik_nr_2_Regulamin_obszary_preferencji.pdf

Wniosek:

Wniosek_PEKOIII_2024.docx
Formularz_de_minimis.xlsx
Zalacznik_nr_1_do-Oswiadczenia_MSP_o_spelnieniu_kryteriow_2024_PEKOIII.docx
Zalacznik_nr_2_do-Oswiadczenia_MSP_Partnerskie_2024_PEKOIII.docx
Zalacznik_nr_3_do-Oswiadczenia_MSP_Powiazane_2024_PEKOIII.docx
Zał_Oswiadczenie_Majatkowe_Wnioskodawcy_PEKOIII.docx
Zaswiadczenie_Oswiadczenie_poręczyciel_PEKOIII.docx
Oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis_2024_PEKOIII.docx
Oswiadczenie_MSP_2024_PEKOIII.docx