Od 1 października rusza nabór na nowy produkt finansowy – pożyczkę hipoteczną!
W ramach Instrumentu Finansowego współfinansować można nabycie praw własności nieruchomości, które będą wykorzystywane i zajmowane na cele bezpośrednio związane z prowadzoną przez Ostatecznego Odbiorcę działalnością gospodarczą.
Podstawowe parametry pożyczki hipotecznej:

 • Maksymalna wartość pożyczki może wynieść 1.000.000,00 PLN,
 • Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Pożyczkobiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej i akceptowanej w sektorze finansowym metodyki oceny ryzyka,
 • Maksymalny okres spłaty do 10 lat od uruchomienia środków (w przypadku MŚP z tzw. obszarów preferencji do 11 lat),
 • Wkład własny min. 10% wartości nieruchomości,
 • Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału (w przypadku MŚP z tzw. obszarów preferencji możliwość 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału),
 • Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco wraz deklaracją wekslową oraz hipoteka ustanowiona na nabywanej nieruchomości oraz, w przypadku nieruchomości zabudowanej, cesja praw z umowy ubezpieczenia tej nieruchomości oraz wyposażenia,
 • Weryfikacja przeznaczenia na podstawie faktury zakupu lub dokumentu równoważnego.

Oprocentowane:

 1. na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i
  dyskontowych (Dz. Urz. UE 2008/C14/02 lub komunikat zastępujący). Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Pożyczkobiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej i akceptowanej
  w sektorze finansowym metodyki oceny ryzyka;
 2. dodatkowo do marży obliczonej na podstawie powyższej metodologii dodaje się co najmniej 0,25 p.p., z zastrzeżeniem §7 pkt. 2.2 lit. c) Regulaminu, z zachowaniem zasady równego traktowania Ostatecznych Odbiorców.
  Fundusz nie pobiera od Ostatecznego Odbiorcy żadnych opłat związanych z udzieleniem oraz obsługą Pożyczki, z zastrzeżeniem prowizji, o której mowa poniżej. Powyższe nie dotyczy opłat związanych z ewentualnymi czynnościami
  windykacyjnymi podejmowanymi przez Pośrednika Finansowego oraz dotyczącymi ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia.
 3. Prowizja za udzielenie Pożyczki wynosi 1% wartości pożyczki. Prowizja płatna jest ze środków Ostatecznego Odbiorcy –
  nie może zostać potrącona ze środków Pożyczki.
  Obligatoryjną formą zabezpieczenia stanowi co najmniej weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka
  ustanowiona na nabywanej nieruchomości oraz, w przypadku nieruchomości zabudowanej, cesja praw z umowy ubezpieczenia tej nieruchomości oraz wyposażenia.

W Tureckiej Izbie Gospodarczej przygotujemy dla Ciebie dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o pożyczkę. Posiadamy grupę doświadczonych doradców, pisane przez nas wnioski odnosiły sukcesy w wielu projektach. Gwarantujemy pełen profesjonalizm. Przyjdź i przekonaj się sam o naszej skuteczności!

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 63 289 18 89, bądź osobiście w biurze TIG, przy ul. Żeromskiego 37 w Turku.