Zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca br. informujemy, iż: środki z dotacji przekazane zostaną Uczestnikom projektów w kwotach netto (bez podatku VAT), w przypadku, gdy zgodnie z ustawodawstwem krajowym Uczestnikowi projektu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczanego lub ubiegania się o zwrot VAT. Mowa bowiem o prawnej, a nie faktycznej możliwości odzyskania VAT.

W związku z ustaleniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dotyczącymi kwalifikowalności podatku VAT, który może być odzyskany przez Uczestników projektów współfinansowanych z EFS, a także zgodnie z informacjami uzyskanymi od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kwestionowane wydatki dotyczą nie tylko wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale również finansowego wsparcia pomostowego. W nawiązaniu do powyższego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zaleca, by dotacja oraz wsparcie pomostowe było wypłacane wyłącznie w kwotach netto w przypadku, gdy Uczestnik projektu ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT.

Podsumowując – w przypadku, gdy w ramach nowej działalności wybrana zostanie forma opodatkowania umożliwiającą zwrot VAT, należy wykazać zakupy na kwotę netto dotacji tj. maksymalnie 25 000,00 zł, a naliczony podatek VAT, o którego zwrot będzie można wystąpić do Urzędu Skarbowego należy pokryć z własnych środków.

Innym rozwiązaniem jest wybór formy opodatkowania, która prawnie nie umożliwia zwrotu naliczonego podatku VAT. Wtedy w biznesplanie należy wykazać kwoty brutto na maksymalnym poziomie 25 000,00 zł (z dotacji), bez możliwości ubiegania się o zwrot naliczonego VAT.