Ostatnia szansa na bezzwrotną dotację na uruchomienie własnej firmy (20 538,00 PLN netto) i bezzwrotne wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów jej funkcjonowania w pierwszych 12 miesiącach (12 transz po 1 514,50 PLN netto lub 2 152,00 PLN netto).
Wsparcie skierowane będzie zarówno do osób pracujących jak i niepracujących, które ukończyły 30 rok życia i zamieszkują na terenie Wielkopolski!!!
Projekt realizowany dla mieszkańców wielkopolski przez 3 instytucje otoczenia biznesu ruszy już w styczniu 2021r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Turecką Izbą Gospodarczą, która może Was wspierać w procesie przygotowania formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami oraz przygotowaniu profesjonalnego biznes planu.
Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch naborach:
⏰ I nabór: od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.;
⏰ II nabór: od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.
Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:
👉Złożenie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami;
👉Ocena każdego z Formularzy przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej;
👉Rozmowa kandydata z członkami Komisji Rekrutacyjnej;
👉Weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 460 osób (199 kobiet i 261 mężczyzn), powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo wielkopolskie (w tym: 391 osób pracujących, 57 osób bezrobotnych, 12 osób biernych zawodowo) z jednej z poniższych grup:
➡️ imigranci oraz reemigranci;
➡️ osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
➡️ osoby ubogie pracujące;
➡️ osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
➡️ bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
➡️ osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).
W Tureckiej Izbie Gospodarczej przygotujemy dla Ciebie skuteczny formularz rekrutacyjny✅. Posiadamy grupę doświadczonych doradców, pisane przez nas formularze odnosiły sukcesy w wielu projektach🥇. Gwarantujemy pełen profesjonalizm. Przyjdź i przekonaj się sam o naszej skuteczności‼
Zapraszamy do kontaktu: ☎️63 289 18 89