Od dnia 2.07.2018 w biurze Tureckiej Izby Gospodarczej możecie Państwo składać formularze do II tury projektu „Lepsza przyszłość z własną firmą”.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
1. Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),
2. Osoby w wieku 30 lat i więcej,
3. Osoby zamieszkujące w powiatach: tureckim, kolskim, kaliskim i miasto Kalisz,
oraz spełniające minimum jeden z poniższych warunków:
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie.

W ramach projektu oferujemy:
– udzielenie jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej – 25.000,00 zł,
– wsparcie pomostowe przez 9 miesięcy prowadzenia działalności – 1.600,00 zł/m-c,
– wsparcie pomostowe doradcze,
– specjalistyczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Więcej informacji w zakładce Projekty ⇒ W trakcie realizacji ⇒ Lepsza przyszłość z własną firmą