„Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” to program obejmujący województwa dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. Jego cele to rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Komu przysługuje możliwość otrzymania pożyczki?

➡️podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,

➡️podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom oraz osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producentom rolnym,

➡️żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne,

Warunki pożyczki:

➡️ wartość pożyczki – do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (III kw. 2022 r. – do 38 884,02 zł),

➡️okres spłaty do 36 miesięcy lub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki,

➡️stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,68% (1/10 stopy redyskonta weksli**) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 1,7% (1/4 stopy redyskonta weksli**) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,

➡️ zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,

➡️udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Na utworzonym ze środków pożyczki stanowisku pracy można zatrudnić:

➡️osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez PUP,

➡️opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak nie mniejszym niż połowa pełnego wymiaru czasu),

➡️poszukującego pracy absolwenta.

Zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę. Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów udzielane będą:

➡️podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,

➡️niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom,

➡️producentom rolnym.

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy opiekunów lub poszukujących pracy absolwentów udzielane będą:

➡️podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych,

➡️żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć.

Po podpisaniu umowy pożyczkobiorca zobowiązany jest do:

➡️wydatkowania środków na cele związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy w firmie,

➡️przedłożenia pośrednikowi finansowemu rozliczenia pożyczki w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, jednak nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,

➡️w uzasadnionych przypadkach, za zgodą pośrednika, możliwość przedłużenia rozliczenia o 1 miesiąc,

➡️utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy,

➡️jeżeli na nowoutworzonym stanowisku pracy pojawi się wakat pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnienia na tym stanowisku i udokumentowania poszukiwań nowego pracownika.

W Tureckiej Izbie Gospodarczej przygotujemy dla Ciebie dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o kredyt. Posiadamy grupę doświadczonych doradców, pisane przez nas wnioski odnosiły sukcesy w wielu projektach.

Kontakt: 63 289 18 89; k.gorski@tig.turek.pl