Zapraszamy zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej Tureckiej Izby Gospodarczej, poprzez dokonywanie wpłat na konto bankowe nr 93 1090 1229 0000 0000 2203 7782.

Każda, nawet najmniejsza kwota, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna do realizacji zadań statutowych, w tym m.in. wsparcia finansowego wkładu własnego realizowanej przez nasze stowarzyszenie inwestycji budowlanej. 

O kwotę darowizny przekazanej na rzecz realizowanych  przez Izbę celów statutowych można pomniejszyć dochód tym samym pomniejszając podatek dochodowy.

Poniżej znajdą Państwo informacje o mechanizmie działania odliczeń darowizn od dochodu przekazanych zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także dane niezbędne do przekazania takowej darowizny.   

Dla osób fizycznych

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne ograniczają do 6% uzyskanego dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4). Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych, a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.

Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach. Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Procedura:

– na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Korzyści dla osoby fizycznej:

Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie, wpłacając kwotę powyżej 100,00 zł na Państwa życzenie umieścimy imię i nazwisko Darczyńcy na naszej stronie internetowej. Należy pamiętać także, że przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia możecie Państwo odliczyć ją od dochodu.

Dla osób prawnych

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne ograniczają do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4). Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych, a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.

Jesteśmy organizacja non profit, a nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne
z wymaganiami zawartymi w ustawach
. Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one realizować szereg naszych działań. 

Procedura:

na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Kwotę przekazanych darowizn osoba prawna wykazuje w rozliczeniu miesięcznym na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O. Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Korzyści dla osoby prawnej

Zostając Darczyńcą mają Państwo prawo umieszczać informację o tym w swoich materiałach reklamowych, informacyjnych, na produktach, itd. Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie, które można eksponować np. w siedzibie firmy. Za Państwa zgoda, ze swojej strony zaproponujemy Państwu umieszczenie na naszej stronie internetowej informacji o fakcie przekazania darowizny,  wraz z odsyłaczem do Państwa strony.  W budynku Izby zostanie przygotowana tablica upamiętniającą wszystkich darczyńców, których darowizna przekroczy 5000 zł wraz z podaniem informacji o wartości udzielonego wsparcia.

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wsparcia naszej organizacji.