Szanowni Państwo,

Członkowie Tureckiej Izby Gospodarczej,

 Informujemy o możliwości składania wniosków w konkursie dla przedsiębiorców na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł.

 

Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy.

 Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku.

 W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80% wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł.

Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata.

 

ZUS wybierze projekty, które:

  1. poprawią bezpieczeństwo pracy,
  2. zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
  3. zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

 

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

 

Wnioskodawca nie może: zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

 

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można również kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl 

Konkurs BHP-ZUS