„Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” to program obejmujący województwa dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. Jego cele to rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.
W ramach programu istnieje możliwość uzyskania pożyczki na założenie działalności gospodarczej.

Podstawowe parametry pożyczki:
➡️ Wartość pożyczki do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (III kw. 2022 r. – do 129 613,40 zł).
➡️okres spłaty do 84 miesięcy

➡️ Możliwość udzielenia 12-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

➡️Stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,68% (1/10 stopy redyskonta weksli**) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 1,7% (1/4 stopy redyskonta weksli**) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,

➡️Weryfikacja przeznaczenia na podstawie faktury zakupu lub dokumentu równoważnego. Pożyczkę należy wydatkować zgodnie z harmonogramem. W terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, jednak nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy należy przedłożyć pośrednikowi finansowemu rozlicznie pożyczki.

Pożyczkobiorca:

➡️ nie może być zatrudniony na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie, umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności,

➡️ jeśli nie jest studentem lub absolwentem musi być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej,

➡️w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej,

➡️nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na ten sam cel,

➡️osoba ubiegająca się o pożyczkę nie może przekroczyć wieku emerytalnego.

W ramach programu sfinansować możemy:
➡️Środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności,

➡️Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,

➡️Szkolenia, kursy,

➡️Koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu),

➡️Środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów.

➡️Na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej.

W Tureckiej Izbie Gospodarczej przygotujemy dla Ciebie dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o kredyt. Posiadamy grupę doświadczonych doradców, pisane przez nas wnioski odnosiły sukcesy w wielu projektach.

Kontakt: 63 289 18 89; k.gorski@tig.turek.pl