W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków opracowano Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu pt. „Lepsza przyszłość z własną firmą”, którą przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

lista-rankingowa2tura

Przypominamy, iż w przypadku nieprzyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu braku środków lub odrzucenia wniosku uczestnik projektu w ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o podjętej decyzji ma prawo zwrócić się z prośbą o ponowną weryfikację wniosku wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji lub z uzupełnieniem ewentualnych uchybień.

Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnikom, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania ww. środków przysługuje procedura odwoławcza:

Procedura odwoławcza

1. Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania dotacji mają prawo wnieść odwołanie od każdego elementu oceny, która miała wpływ na przyznanie dotacji (z wyłączeniem oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę zawodowego, gdzie odwołanie przysługiwało na etapie rekrutacji) – w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny.
2. Każdy z uczestników ma możliwość wglądu w dokumentację Beneficjenta związaną z oceną jego wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz innymi elementami oceny, które decydują o przyznaniu wsparcia finansowego. Wnosząc odwołanie Uczestnik powołuje się na konkretne zapisy zawarte w ww. dokumentach, z którymi się nie zgadza.
3. Odwołanie wnoszone przez Uczestnika zawiera szczegółowe uzasadnienie względem decyzji Beneficjenta. […]

5. Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne, i nie przysługują od nich środki odwoławcze. […]
7. Dla wszystkich osób, które nie otrzymały dotacji w pierwotnej ocenie, sporządzona zostanie ostateczna lista rankingowa uwzględniająca oceny z odwołań lub pierwotne oceny w przypadku braku odwołań. […] dotacje zostaną przyznane 3 uczestnikom projektu z najwyższą liczbą punktów na tej liście.

Weryfikacji podlega ten sam wniosek z uwzględnieniem wyjaśnień lub z uzupełnieniem ewentualnych uchybień. W ramach procedury odwoławczej uczestnik nie składa nowego wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.