W związku z wejściem w życie dnia 2 sierpnia 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE i Euratom) 2018/1046 z dn. 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do budżetu ogólnego  Unii zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013,  (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013,  (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966., moc straciła podstawa prawna zbierania danych dot. sytuacji gospodarstwa domowego uczestników projektów wykazywanych w polach:

-Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
-Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

Omnibus regulation działa retropektywnie, dlatego dotychczas zebrane dane dot. powyższych kwestii zostały zanonimizowane.

Ponadto – Instytucją Zarządzającą w projekcie jest Zarząd Województwa Wielkopolskie. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru wykonawcy WRPO 2007-2014 i 2014-2020 jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

Z uwagi, iż projekt Kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego nie jest projektem zakładającym aktywizację zawodową nie obowiązuje zapis dot. zobowiązania do podania informacji o statusie na rynku pracy w ciągu trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.