Turecka Izba Gospodarcza jest jedną z nielicznych instytucji akredytowanych przez ARP Sp. z o.o. jako firma doradcza. Jesteśmy uczestnikiem projektu, którego celem jest budowanie sieci otwartych innowacji poprzez działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Sieć otwartych innowacji (SOI) to projekt dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Polega na kreowaniu i wspieraniu transakcji transferu technologii do przedsiębiorstw, a także na tworzeniu bazy wiedzy o otwartych innowacjach.
W związku z tym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w naborze wniosków na granty na transfer technologii w ramach Konkursu 2/2018.

 

 


Dla kogo?
mikroprzedsiębiorstwa
małe przedsiębiorstwa
średnie przedsiębiorstwa

Na co?
Zwrot kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym:
patenty lub zgłoszenia patentów
wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych
wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych
prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej)
prawa do chronionych odmian roślin
topografia układów scalonych
know-how

 

Termin naboru wniosków
IV runda: od 1 do 31 października 2018 r.
V runda: od 1 do 30 listopada 2018 r.
VI runda: od 1 do 31 grudnia 2018 r. (do godziny 23:59:00)

Orientacyjny termin  rozstrzygnięcia
3 miesiące od zakończenia każdej rundy

Dofinansowanie
Grant jest udzielany w ramach jednej z następujących przeznaczeń pomocy:
-regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki     z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.)
-pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.)

 

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN
    Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR

 

Więcej informacji:
https://siecotwartychinnowacji.pl/transfer-technologii/