Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej !!!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane do:
− osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
− pracowników, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego,
− osób odchodzących z rolnictwa.

Kandydat ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia Komplet dokumentów:
– formularz zgłoszeniowy,
– świadectwo pracy – kopia (jeżeli nie ma świadectwa pracy, to oświadczenie, że nie zostało wydane)
– zaświadczenie od pracodawcy, że został zwolniony z winy leżącej po stronie pracodawcy.

Kwota dotacji netto to 24 057,00 zł,

Kwota wsparcia pomostowego netto 1707,32 x 12 miesięcy.

Rekrutacja w TIG prowadzona jest do dnia 07.02.2020 r.

Projekt z „Pracy do pracy”

– wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
– dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej dla 18 osób w wysokości do 24 350,00 zł (kwota dotacji pomniejszona o podatek VAT, jeśli występuje);
– wsparcie pomostowe finansowe dla 18 osób wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości do 1 000,00 zł (kwota dotacji pomniejszona o podatek VAT, jeśli występuje);
– wsparcie pomostowe doradcze wspierające w prowadzeniu działalności gospodarczej

3.-Wstępny-formularz-rek-B-ZPDP

Regulamin-rekrutacji