PROINNO Turek – Program inkubacji przemian biznesowych w MSP o dużym potencjale innowacyjnym

O projekcie

PROINNO Turek – Program inkubacji przemian biznesowych w MSP o dużym potencjale innowacyjnym

Celem projektu jest zapewnienie 25 firm MSP z województwa wielkopolskiego usług asystowania w zakresie przemian i wdrażania innowacji według indywidualnych potrzeb na danym

etapie rozwoju firmy  do  max 24 m-cy.  

Cele szczegółowe:

-identyfikacja potrzeb BO – faza rozpoznawania i planowania

-przygotowanie planów działań dla BO,

-opracowanie indywidualnych planów – analiza pogłębiona

-wdrażanie planów inkubacji i realizacja usług okołobiznesowych i specjalistycznych

 

Okres realizacji

01.2021-12.2022

 

Nazwa Programu Operacyjnego:  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałania w ramach Działania: 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw

 

Całkowita wartość projektu: 606 280,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 563 960,00 PLN

Kwota dofinansowania: 85% tj. 479 366,00 PLN

 

Zgodnie z Uszczegółowieniem WRPO 2014+. realizacja projektu polegać będzie na zapewnieniu przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności usług potrzebnych do

funkcjonowania (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne) w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.

 

Zapewnienie przedsiębiorstwom usług potrzebnych do funkcjonowania w tym usług specjalistycznych związanych z wdrażaniem innowacji, w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami:

 

 1. Coaching – faza 1 rozpoznania i planowania dla 25 MSP,
 2. Coaching – faza 2 wdrażania planu działania dla 10 MSP,
 3. Realizacja usług w ramach zindywidualizowanych pakietów okołobiznesowych i specjalistycznych w zakresie innowacji.

W ramach usług okołobiznesowych i specjalistyczny TIG proponuje min.:

 1. Wsparcie w nawiązaniu współpracy technologicznej, audyt technologiczny, transfer technologii,
 2. Plany marketingowe, doradztwo marketingowe,
 3. Doradztwo branżowe/ technologiczne,
 4. Prototypowanie, projektowanie, Druk/Scan 3d,
 5. Wsparcie w pozyskiwaniu źródeł finansowania innowacji/działalności,
 6. Doradztwo finansowe, analizy finansowe,
 7. Wycena innowacji,
 8. Zarządzanie projektami innowacyjnymi,
 9. Wsparcie od pomysłu do komercjalizacji.

Zachęcamy Startupy z Wielkopolski do zapoznania się i skorzystania z oferty Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)- Tureckiej Izby Gospodarczej.

 

 

Formularz Rekrutacyjny

Rekrutacja uczestników do projektu

Celem Programu PROINNO Turek jest wsparcie MŚP w uruchomieniu ich potencjału innowacyjnego dla podniesienia konkurencyjności gospodarki regionu.

Projekt zakłada asystowanie przedsiębiorstwom w procesie przemian i uruchamiania innowacji poprzez dostarczenie usług wsparcia dostosowanych do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa na poszczególnych etapach tego długiego procesu.

Program PROINNO TUREK składa się z następujących  trzech zadań:

Zadanie 1 – Coaching – faza rozpoznania i planowania. Faza ta zintegrowana jest z procesem

rekrutacji, stanowi integralną część oceny merytorycznej. Zadanie to trwa od rozpoczęcia wspólnej pracy do momentu stworzenia Planu Działania MŚP, który ma zbliżyć uczestnika do osiągnięcia jego celów rozwojowych. Efektem tej części Programu PROINNO TUREK będzie Plan Działań MŚP oraz Wstępny Plan Wsparcia. Usługa świadczona w ramach niniejszego zadania jest nieodpłatna, a wartość usługi stanowi pomoc de minimis.

Zadanie 2 – Coaching – faza wdrażania planu. Usługa ta udzielana jest tym Beneficjentom Ostatecznym, którzy zobowiążą się do realizacji, a analiza potencjału innowacyjnego wykaże, że

Beneficjent Ostateczny, dzięki wdrożeniu innowacji, osiągnie wyższą pozycję konkurencyjną na rynku. W tej fazie Beneficjent Ostateczny otrzymuje Indywidualny Program Wsparcia. Beneficjent Ostateczny realizuje poszczególne kroki w ramach opracowanego dla niego Planu Działań MŚP. Regularnie odbywają się sesje coachingowe, podczas których odbywają się: przegląd wykonania Planu Działań MŚP, identyfikacja czynników sukcesu i barier, a także wypracowanie strategii i/lub pomysłów na bardziej efektywne działania i przełamywanie barier. W razie konieczności opracowywane są korekty Planu Działań MŚP. Faza wdrażania planu służy również do monitorowania wdrażania usług specjalistycznych u Beneficjenta Ostatecznego. Usługa świadczona w ramach niniejszego zadania jest nieodpłatna, a wartość usługi stanowi pomoc de minimis.

Zadanie 3 – Wdrażanie usług w ramach zindywidualizowanych pakietów specjalistycznych w zakresie innowacji. Usługi dostarczane są Beneficjentom Ostatecznym w odpowiedzi na zapotrzebowanie zidentyfikowane w Zadaniu 1 Programu PROINNO TUREK (Coaching – faza rozpoznania i planowania) i potwierdzone przez Beneficjenta Ostatecznego w Zadaniu 2 Programu PROINNO TUREK (Coaching – faza wdrażania planu). Usługi te są częściowo odpłatne (uzupełniające finansowanie WRPO 2014+ do poziomu niegenerującego dochodu, w rozumieniu wytycznych EFRR). Usługi specjalistyczne, dostarczane przez zewnętrznych ekspertów, związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej branży, w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do Programu PROINNO TUREK ma charakter otwarty, odbywa się w trybie ciągłym, to znaczy zainteresowane MŚP będzie mogło zgłosić się do projektu w każdym momencie do 30 września 2022r., z zastrzeżeniem możliwości

wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku wyczerpania środków. Informacja o wcześniejszym zamknięciu procesu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Uczestnikami Projektu mogą być:

 1. osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki osobowe oraz spółki kapitałowe, które w dniu zawarcia Umowy Inkubacji w ramach Programu PROINNO Turek będą posiadać siedzibę i/lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa wielkopolskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
 2. podmioty spełniające kryteria MSP.
 3. podmioty niepodlegające następującym wykluczeniom:

 1. Wsparcie nie może być udzielone na projekty realizowane w ramach pomocy de minimis, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 2 Rozporządzenia nr 1407/2013:
 2. a) przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
  w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000;
 3. b) przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
 4. c) przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących sytuacjach:
 • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów

nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,

 • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości

producentom surowców;

 1. d) na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn.

pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

 1. e) w przypadku pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
 2. f) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów, przyznawanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.
 3. podmioty, które nie przekroczyły progu wsparcia dla pomocy de minimis określonego w Rozporządzeniu nr 1407/2013 – Pomoc de minimis oznacza pomoc publiczną, której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. Euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego). Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy jest ona w całości lub w części finansowana z środków unijnych. Każdy startup biorący udział w inkubacji otrzymuje po jej zakończeniu zaświadczenie o wartości udzielonej

w ramach inkubacji pomocy de minimis.

 1. Uczestnikiem nie może być:
 2. podmiot, który korzystał lub korzysta równolegle z usług inkubacji w Instytucji Otoczenia Biznesu finansowanych w ramach 1.3.1 WRPO;
 3. osoba fizyczna lub podmiot zawierający w swojej strukturze właścicielskiej osobę fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1444 z późn. zm.) lub za umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 19, z późn. zm.);
 4. podmiot postawiony w stan likwidacji lub upadłości lub ukarany prawomocnym wyrokiem Sądu

Powszechnego za umyślne przestępstwo skarbowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 19, z późn. zm.);

 1. podmiot posiadający zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego/Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych oraz przedsiębiorstwo nie jest stroną układu w spłacie powyższych zobowiązań;

 1. osoba fizyczna lub podmiot zawierający w swojej strukturze właścicielskiej osobę fizyczną, którą

prawomocnym wyrokiem Sądu pozbawiono prawa wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej, lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Proces wyboru Beneficjentów Ostatecznych:

a). ocena formalna – sprawdzanie kryteriów dostępu uczestnictwa w Programie PROINNO Turek;  

Premiowane w ocenie będą firmy posiadające:

–   siedzibę na terenie OSI.

–  prowadzące działalność w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wg. kodu PKD

–  firmy prowadzące działalność do 24 m-cy.

b).  ocena merytoryczna analiza potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa następuje w I fazie projektu;

W Programie PROINNO Turek weźmie udział 25 Beneficjentów Ostatecznych, którzy – po uzyskaniu pozytywnych ocen formalnej– zakwalifikowani zostaną do udziału w zadaniu 1 Programu PROINNO TUREK (Coaching – faza rozpoznania i planowania) i podpiszą Umowę Inkubacji.

Do zadania 2 Programu PROINNO TUREK (Coaching – faza wdrażania planu) i zadania 3 Programu PROINNO TUREK (wdrażanie usług w ramach zindywidualizowanych pakietów specjalistycznych w zakresie innowacji) zakwalifikowanych zostanie 10 Beneficjentów Ostatecznych, którzy wypracują Indywidualny Program Wsparcia i zobowiążą się do jego realizacji na podstawie zawartego przez nich Aneksu do Umowy Inkubacji.

 

Proinno Turek Formularz Rekrutacyjny