PROINNO Turek – Program inkubacji przemian biznesowych w MSP o dużym potencjale innowacyjnym

Celem projektu jest zapewnienie 25 firm MSP z województwa wielkopolskiego usług asystowania w zakresie przemian i wdrażania innowacji według indywidualnych potrzeb na danym etapie rozwoju firmy do max 24 m-cy.  

Cele szczegółowe:

-identyfikacja potrzeb BO – faza rozpoznawania i planowania,
-przygotowanie planów działań dla BO,
-opracowanie indywidualnych planów – analiza pogłębiona,
-wdrażanie planów inkubacji i realizacja usług okołobiznesowych i specjalistycznych.

Okres realizacji
01.2021-12.2022
Nazwa Programu Operacyjnego:  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Poddziałania w ramach Działania: 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu: 606 280,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 563 960,00 PLN
Kwota dofinansowania: 85% tj. 479 366,00 PLN

Zgodnie z Uszczegółowieniem WRPO 2014+. realizacja projektu polegać będzie na zapewnieniu przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności usług potrzebnych do funkcjonowania (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne) w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.

Zapewnienie przedsiębiorstwom usług potrzebnych do funkcjonowania w tym usług specjalistycznych związanych z wdrażaniem innowacji, w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami:

 1. Coaching – faza 1 rozpoznania i planowania dla 25 MSP,
 2. Coaching – faza 2 wdrażania planu działania dla 10 MSP,
 3. Realizacja usług w ramach zindywidualizowanych pakietów okołobiznesowych i specjalistycznych w zakresie innowacji.

W ramach usług okołobiznesowych i specjalistyczny TIG proponuje m.in.:

 1. Wsparcie w nawiązaniu współpracy technologicznej, audyt technologiczny, transfer technologii,
 2. Plany marketingowe, doradztwo marketingowe,
 3. Doradztwo branżowe/ technologiczne,
 4. Prototypowanie, projektowanie, Druk/Scan 3d,
 5. Wsparcie w pozyskiwaniu źródeł finansowania innowacji/działalności,
 6. Doradztwo finansowe, analizy finansowe,
 7. Wycena innowacji,
 8. Zarządzanie projektami innowacyjnymi,
 9. Wsparcie od pomysłu do komercjalizacji.

Zachęcamy Startupy z Wielkopolski do zapoznania się i skorzystania z oferty Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)- Tureckiej Izby Gospodarczej.