Celem projektu  jest wsparcie IOB polegające na poprawie jakości i efektywności usług Izby poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnoprawnych oraz realizacje usług inkubacji w okresie do 30.09.2021r. na rzecz inkubowanych firm i ich pracowników.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Centrum Biznesu i Innowacji TIG nowej usługi edukacyjnej oferującej kompleksowe popytowe i prorozwojowe wysoce specjalistyczne wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców i ich pracowników.
Projekt polegać będzie na wdrożeniu przez Turecka Izbę Gospodarczą specjalistycznej i pro-rozwojowych zintegrowanej usługi szkoleniowej na rzecz inkubowanych firm – blended learning.

 

Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie Instytucja Otoczenia Biznesu – Turecka Izba Gospodarcza.

Główni odbiorcami usługi TIG będą :
– przedsiębiorcy zainteresowani szkoleniami podnoszącymi własne kwalifikację, jak i swoich pracowników;
– przedsiębiorcy zainteresowani branżowymi szkoleniami biznesowymi; w tym m.in.: branżowe doradztwo przemysłowe, transport i logistyka czy telekomunikacja, media technologie; medycyna, projektowanie;
– przedsiębiorcy zainteresowani usługami okołobiznesowymi;
– inwestorzy korzystający z usług Biura Obsługi Inwestora;
– młodzież szkół średnich i gimnazjalnych uczestnicząca w projektach.

 

Pozostali odbiorcy:
– osoby fizyczne zainteresowane szkoleniami i doradztwem organizowanym przez TIG;
– pracownicy jednostek samorządowych;

 

Realizacja Projektu  przyczynia się do rozwoju potencjału TIG i wprowadzeniu nowej jakości świadczonych usług, tworzy dogodne warunki dla rozwoju innowacyjność firm w szczególności  tych zidentyfikowanych jako branże o największym  potencjale  rozwoju i/lub branż strategicznych dla regionu  Wielkopolski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz inkubacji przedsiębiorstw,  Poddziałnia 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.