Przyłącz się!

Ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków Izby powinien:

  • złożyć deklarację członkowską,
  • wypełnić kwestionariusz firmy,
  • po przyjęciu w poczet członków uiścić wpisowe oraz składkę członkowską.

Zgodnie ze Statutem członkowie dzielą się na:

  • zwyczajnych;
  • wspierających;
  • honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą z zastrzeżeniem art. l ustawy o izbach gospodarczych.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Izby.

Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby.

Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Rady, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Od uchwały Rady w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Razem możemy więcej!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w siedzibie biura TIG – ul. Żeromskieg0 37, 62-700 Turek

STATUT Tureckiej Izby Gospodarczej

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl