Zapytanie o cenę świadczenia usług przewodniczych podczas 4 rajdów rowerowych

Zapytanie o cenę

Turecka Izba Gospodarcza zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie realizowane w ramach projektu pn: „Rowerem przez krainę LGD T.U.R.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nazwa zadania: świadczenie usług przewodniczych podczas 4 rajdów rowerowych organizowanych w ramach projektu „Rowerem przez krainę LGD T.U.R.”, który będzie realizowany w miesiącach czerwiec – wrzesień na obszarze LGD T.U.R. oraz przygotowanie pisemnej informacji o atrakcjach Gmin, które będą celem rajdów.

I.  Informacje ogólne

 1. Ogłoszenie nie stanowi wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz.1655 z późn. zm.).
 2. Złożenie ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie/ogłoszenie nie jest równoznaczne z przystąpieniem do postępowania realizowanego w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane przez Państwa Oferty nie powodują żadnych zobowiązań wobec stron.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy złożona oferta odbiegać będzie od założeń budżetowych i merytorycznych projektu.

II.  Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 1. Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej (wówczas na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis „Świadczenie usług przewodniczych w ramach projektu „Rowerem przez krainę LGD T.U.R.” lub elektronicznej wówczas wiadomość należy zatytułować: Propozycja cenowa na zadanie pn. „Świadczenie usług przewodniczych w ramach projektu „Rowerem przez krainę LGD T.U.R.”.
 2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, brutto.
 3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 4. Ma obejmować całość zamówienia.

III.  Wymagania dotyczące kandydata:

 1. Posiadanie wykształcenia z zakresu turystyki / krajoznawczości.
 2. Posiadanie odpowiedniej wiedzy dotyczącej gmin, które będą celem rajdów.
 3. Posiadanie doświadczenia w przedmiocie zamówienia.
 4. Umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy.

IV. Zakres wykonywanych zadań:

1.       Świadczenie usług przewodniczych podczas 4 rajdów rowerowych.

2.       Przygotowanie pisemnej informacji o atrakcjach gmin, które będą celem rajdów.

VI. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100 %

VII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

 • Wersję papierową w siedzibie zamawiającego, tj. w Tureckiej Izbie Gospodarczej przy ul. Kaliskiej 47, w Turku.
 • Wersję elektroniczna należy przesłać na adres biuro@tig.turek.pl.
 • Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2013 r. do godz. 12.00.
 • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Termin realizacji zamówienia:

Usługi cateringowe świadczone będą w terminach*:

– 15.06.2013 r. – Gmina Turek

– 27.07.2013 r. – Gmina Władysławów

– 10.08.2013 r. – Gmina Brudzew

– 07.09.2013 r. – Gmina Malanów

* w przypadku złych warunków atmosferycznych rajd rowerowy może zostać przeniesiony na inny termin.
O ewentualnym wyborze Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Pliki do pobrania

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl