Zapytanie o cenę przeprowadzenia zajęć z Nordic Walking

Zapytanie o cenę

Turecka Izba Gospodarcza zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie realizowane w ramach projektu pn: „Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nazwa zadania: Przeprowadzenie 24 godzin kursu Nordic Walking dla dwóch grup 15-osobowych oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i pisemnego materiału promującego Noridc Walking, jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego, który posłuży do utworzenia ulotek – stanowiący etap realizacji projektu „Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R.”

I.  Informacje ogólne

1. Ogłoszenie nie stanowi wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz.1655 z późn. zm.).

2. Złożenie ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie/ogłoszenie nie jest równoznaczne z przystąpieniem do postępowania realizowanego w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. ‹Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane przez Państwa Oferty nie powodują żadnych zobowiązań wobec stron.

4. ‹Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy złożona oferta odbiegać będzie od założeń budżetowych i merytorycznych projektu.

II.  Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1. Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej (wówczas na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis „Przeprowadzenie zajęć z Nordic Walking” lub elektronicznej wówczas wiadomość należy zatytułować: Propozycja cenowa na zadanie pn. „Przeprowadzenie zajęć z Nordic Walking”.

2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, brutto.

3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

4. Ma obejmować całość zamówienia.

 

III.  Wymagania dotyczące kandydata:

1. ‹Posiadanie wykształcenia / uprawnień związanych z przedmiotem zamówienia.

2. ‹Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z Nordic Walking

3. ‹Umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy.

4.  Umiejętność pracy w grupie oraz kierowania grupą.

5. ‹Mile widziane doświadczenie w projektach finansowanych z Unii Europejskiej.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

1. Przeprowadzenie 24 godzin kursu Nordic Walking dla dwóch grup 15-osobowych,

2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników kursów,

3. Przygotowanie pisemnego materiału promującego Noridc Walking, jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego, który posłuży do utworzenia ulotek

4. Sprawdzanie obecności na zajęciach.

5. Nadzór nad uczestnikami.

6. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji projektowej.

 

VI. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100 %

VII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

  • Wersję papierową w siedzibie zamawiającego, tj. w Tureckiej Izbie Gospodarczej przy ul. Kaliskiej 47, w Turku.
  • Wersję elektroniczna należy przesłać na adres biuro@tig.turek.pl.
  • Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.06.2013 r. do godz. 12.00.
  • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O ewentualnym wyborze Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

 

Pliki do pobrania

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl