Zapytanie o cenę przeprowadzenia warsztatów promujących pozytywne nawyki żywieniowe

Zapytanie o cenę

Turecka Izba Gospodarcza zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie realizowane w ramach projektu pn: „Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Nazwa zadania: Przeprowadzenie warsztatów promujących pozytywne nawyki żywieniowe dla dwóch grup 15-osobowych w wymiarze 10 godzin na jedną grupę – stanowiący etap realizacji projektu „Nordic Walking z treningiem zdrowotnym na obszarze LGD T.U.R.”
I.  Informacje ogólne

1. Ogłoszenie nie stanowi wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz.1655 z późn. zm.)

2. Złożenie ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie/ogłoszenie nie jest równoznaczne z przystąpieniem do postępowania realizowanego w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. ‹Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane przez Państwa Oferty nie powodują żadnych zobowiązań wobec stron.

4. ‹Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy złożona oferta odbiegać będzie od założeń budżetowych i merytorycznych projektu.

II.  Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1. Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej (wówczas na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis „Przeprowadzenie warsztatów promujących pozytywne nawyki żywieniowe” lub elektronicznej wówczas wiadomość należy zatytułować: Propozycja cenowa na zadanie pn. „Przeprowadzenie warsztatów promujących pozytywne nawyki żywieniowe”.

2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, brutto.

3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

4. Ma obejmować całość zamówienia.

 

III.  Wymagania dotyczące kandydata:

1. Posiadanie wykształcenia / uprawnień związanych z przedmiotem zamówienia.

2. Doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych projektów.

3. ‹Umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy.

4. ‹Umiejętność pracy w grupie oraz kierowania grupą.

5. ‹Mile widziane doświadczenie w projektach finansowanych z Unii Europejskiej.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

1. Przeprowadzenie warsztatów promujących pozytywne nawyki żywieniowe dla dwóch grup 15-osobowych w wymiarze 10 godzin na jedną grupę (program warsztatów obejmuje zajęcia teoretyczne, tj. wprowadzenie uczestników w tematykę warsztatów, oraz zajęcia praktyczne – przeprowadzenie indywidualnych badań masy ciała oraz udzielenie wskazówek żywieniowych na okres kursów NW, przeprowadzenie powtórnych badań masy ciała i udzielenie wskazówek żywieniowych na dalsze tygodnie i miesiące).

2. Sprawdzanie obecności na zajęciach.

3. Nadzór nad uczestnikami.

4. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji projektowej.

 

VI. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100 %

VII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

  • Wersję papierową w siedzibie zamawiającego, tj. w Tureckiej Izbie Gospodarczej przy ul. Kaliskiej 47, w Turku.
  • Wersję elektroniczna należy przesłać na adres biuro@tig.turek.pl.
  • Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 08.06.2013 r. do godz. 12.00.
  • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O ewentualnym wyborze Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Pliki do pobrania

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl