Zapytanie cenowe na zadanie polegające na ustaleniu tras oraz kierowanie grupą rowerzystów podczas rajdów rowerowych

Zapytanie o cenę

Turecka Izba Gospodarcza zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie realizowane w ramach projektu pn: „Rowerem przez krainę LGD T.U.R.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nazwa zadania: Ustalenie tras oraz kierowanie grupą rowerzystów podczas 4 rajdów rowerowych organizowanych w ramach projektu „Rowerem przez krainę LGD T.U.R.”, który będzie realizowany w miesiącach czerwiec – wrzesień.

I.  Informacje ogólne

 1. Ogłoszenie nie stanowi wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz.1655 z późn. zm.).
 2. Złożenie ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie/ogłoszenie nie jest równoznaczne z przystąpieniem do postępowania realizowanego w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane przez Państwa Oferty nie powodują żadnych zobowiązań wobec stron.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy złożona oferta odbiegać będzie od założeń budżetowych i merytorycznych projektu.

II.  Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 1. Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej (wówczas na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis „Realizacja zadań związanych z ustaleniem tras i kierowaniem grupą rowerzystów podczas rajdów rowerowych” lub elektronicznej wówczas wiadomość należy zatytułować: Propozycja cenowa na zadanie pn. „Realizacja zadań związanych z ustaleniem tras i kierowaniem grupą rowerzystów podczas rajdów rowerowych”.
 2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, brutto.
 3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 4. Ma obejmować całość zamówienia.

III.  Wymagania dotyczące kandydata:

 1. Posiadanie odpowiedniej wiedzy o trasach rowerowych znajdujących się na obszarze LGD T.U.R.
 2. Posiadanie doświadczenia w kierowaniu grupą rowerzystów.
 3. Posiadanie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas rajdów rowerowych.

IV. Zakres wykonywanych zadań:

1.       Wyznaczenie tras na potrzeby realizacji 4 rajdów rowerowych w Gminach Wiejskich: Turek, Władysławów, Brudzew, Malanów.

2.       Kierowanie grupą rowerzystów podczas 4 rajdów.

3.       Nadzór nad uczestnikami.
VI. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100 %

VII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

 • Wersję papierową w siedzibie zamawiającego, tj. w Tureckiej Izbie Gospodarczej przy ul. Kaliskiej 47, w Turku.
 • Wersję elektroniczna należy przesłać na adres biuro@tig.turek.pl.
 • Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2013 r. do godz. 12.00.
 • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

VIII. Termin realizacji zamówienia:

Usługi cateringowe świadczone będą w terminach*:

– 15.06.2013 r. – Gmina Turek

– 27.07.2013 r. – Gmina Władysławów

– 10.08.2013 r. – Gmina Brudzew

– 07.09.2013 r. – Gmina Malanów

 

O ewentualnym wyborze Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

 

Pliki do pobrania

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl