Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej II

O PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej (spełniających jeden z warunków: osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach).

Osoby te muszą pozostawać bez pracy oraz zamieszkiwać w województwie wielkopolskim w powiatach: tureckim, słupeckim, pleszewskim (bez gminy Gołuchów), kolskim, konińskim – gminy Kleczew, Rychwał, Sompolno, Grodziec, Wierzbinek, Wilczyn, Skulsk.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje kursy i szkolenia zawodowe. Oferta składa się z dopasowanych kierunkowych szkoleń zawodowych m.in.:
– Pracownik administracyjno-biurowy,
– Barman/Pracownik małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej,
– Operator koparko-ładowarki,
– Magazynier z obsługą wózka jezdniowego,
– inne według potrzeb uczestników
.

Szkolenia kończą się egzaminami i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje i kwalifikacje. Za udział w szkoleniach przysłguje stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 6 zł/h „na rękę”.

Dodatkowo istnieje możliwość odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego ze stypendium (wynoszącym ok. 1.000zł/m-c „na rękę”), z możliwością kontynuowania zatrudnienia oraz m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe.

ROZEZNANIE RYNKU - POŚREDNICTWO PRACY

Turecka Izba Gospodarcza w związku z realizacją projektu „Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na wykonywanie obowiązków pośrednika pracy w projekcie „Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej II”. 

    Przedmiot zamówienia:

 • przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie „Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej II” dla 80 Uczestników projektu – średnio 3 spotkania dla każdego Uczestnika Projektu,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami (w związku z możliwością odbycia stażu/podjęcia zatrudnienia),
 • wyszukanie minimum 3 ofert pracy dla każdego UP, które zostaną przekazane im na indywidualnych spotkaniach,
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonego doradztwa,
 • informowanie Uczestników Projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • informowanie Uczestników Projektu o przysługujących im prawach i obowiązkach
 • współpraca z kadrą projektu

  Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 10.2019 r.

  Wymagania:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadanie doświadczenia umożliwiającego przeprowadzenie danego wsparcia,
  doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie min. 2 lata.
 • Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz wykształcenia (wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia) lub dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • posiadanie wiedzy w zakresie przeprowadzania i interpretacji Indywidualnych Planów Działania.

  Miejsce i termin złożenia wstępnej oferty

  Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 21.12.2018 roku do godz. 12.00 na adres: biuro@tig.turek.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE POŚREDNICTWA PRACY W PROJEKCIE: „TWOJA INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ II”), na adres: Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek..

  Treść pełnego rozeznania wraz z załącznikiem nr 1, stanowiącym formularz wstępnej oferty, do pobrania poniżej.

    Rozeznanie rynku

 

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl