Punkt Konsultacyjny

Turecka Izba Gospodarcza w okresie od 1 września 2008 r. do 31.03.2011 r. realizowała projekt pn.

„Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą wystandaryzowanej oferty usług informacyjnych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia świadczonych przez współpracujące ze sobą instytucje tworzące sieć PK, działającą na terenie całego kraju.

Świadczone przez punkt usługi były dla wszystkich bezpłatne.

1. Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej:

a) Podejmowanie działalności gospodarczej:

– omówienie kroków, jakie należy podjąć przy rejestracji działalności gospodarczej,

– charakterystyka poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
oraz wskazanie konsekwencji formalno-prawnych wyboru danej formy prawnej,

– przedstawienie zakresu dokumentacji niezbędnej do rejestracji działalności gospodarczej
oraz sposobu jej sporządzania,

– wskazanie obowiązków rejestracyjnych: w organie rejestrującym – ewidencja działalności
w gminie lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – na potrzeby ubezpieczeń społecznych, dla celów statystycznych, i innych jeśli są wymagane,

– informacja na temat orientacyjnego czasu potrzebnego na dokonanie niezbędnych czynności, opłat związanych z rejestracją itp,

– prezentacja wymagań dotyczących działalności koncesjonowanej i regulowanej,

– wskazanie możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania firmy (w tym przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków
i innych instytucji finansowych w zależności od rodzaju i zakresu podejmowanej działalności).

b) Wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe:

– charakterystyka poszczególnych form opodatkowania oraz skutki podatkowe wyboru określonej formy,

– zasady obliczania wysokości zobowiązań podatkowych,

– terminy składania deklaracji podatkowych,

– ogólne zasady rozliczania obciążeń podatkowych (VAT),

– możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów,

– prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych.

c) Wykonywanie działalności gospodarczej – zatrudnianie pracowników:

– charakterystyka poszczególnych rodzajów oraz form prawnych umów o pracę (kodeks pracy) oraz umów cywilnoprawnych,

– obowiązki formalno-prawne wynikające z faktu zatrudniania pracowników:

• zasady naliczania wynagrodzenia,

• zasady naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,

• zasady dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, świadczeń przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy  i innych,

• zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności),

• tryb, zasady oraz terminy nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy/umowy o pracę,

• aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika samozatrudnienia, zatrudnienia osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej,

• zatrudnianie cudzoziemców,

• telepraca.

d) Wykonywanie działalności gospodarczej – finansowanie działalności:

– informacja na temat możliwości i zasad finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych (przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków i innych instytucji finansowych udzielających kredytów i pożyczek oraz sposobu zabezpieczenia tych środków – w tym, m.in. oferta funduszy poręczeń kredytowych),

– charakterystyka pożyczkodawców i kredytodawców z uwzględnieniem profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz celu, na jaki przedsiębiorca chce uzyskać finansowanie.

e) Wykonywanie działalności gospodarczej – kontrola przedsiębiorstw:

– informacja na temat rodzajów i zakresów kontroli dotyczących wykonywania działalności gospodarczej oraz trybów i podmiotów uprawnionych do jej dokonywania.

f) Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej:

– formalno-prawne obowiązki podmiotu/osoby rezygnującej z prowadzenia działalności gospodarczej,

– zakres i sposób sporządzenia dokumentacji,

-wskazanie właściwego podmiotu do złożenia wniosku/dokumentacji o wyrejestrowanie działalności gospodarczej,

– czasowa rezygnacja (zawieszenie działalności gospodarczej).

2. Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych

Punkt Konsultacyjny udziela informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków budżetu krajowego, programów międzynarodowych, w tym głównie środków funduszy strukturalnych UE. Jednakże pełny zakres informacji, jak opisano poniżej, dotyczy instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach programów PO IG oraz PO KL (komponenty krajowe). Dla pozostałych programów / inicjatyw / działań w PK można uzyskać informacje ogólne opisane w punkcie: „Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania”.

a) Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania:

– główne założenia, priorytety i cele wdrażania poszczególnych programów pomocowych,

– charakterystyka poszczególnych programów pomocowych (zasady udzielania wsparcia, wielkość środków przeznaczonych w programie na wsparcie, okres realizacji programu, terminy składania wniosków aplikacyjnych),

– charakterystyka innych programów / działań / inicjatyw, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie projektów / przedsięwzięć (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja EkoFundusz w obszarze ochrona środowiska),

– rodzaje projektów, które podlegają dofinansowaniu z poszczególnych źródeł,

– kategorie podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach poszczególnych programów, działań i projektów.

b) Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizacje projektu:

– wymogi (kryteria) formalne i właściwości instytucji do poszczególnych programów / działań; przestawienie kryteriów zarówno w odniesieniu do projektu, jak i wnioskodawcy,

– zakres dofinansowania przedsięwzięcia z danego programu/ działania (rodzaj kwalifikowanych działań, wydatków, maksymalna kwota dofinansowania; maksymalny udział procentowy dofinansowania w wartości projektu ogółem i inne warunki),

– wytyczne dla wnioskodawców (omówienie, przedstawienie zasad sporządzenia wniosku
o wsparcie w ramach konkretnego programu pomocowego – wskazanie, jakie informacje wniosek powinien zawierać, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu, szczególnie
w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów, wskazanie zakresu i formy wymaganych załączników),

– wskazanie obowiązków formalno-prawnych oraz dotyczących sprawozdawczości, jakie związane są z uzyskaniem wsparcia ze środków publicznych.

c) Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu:

– dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakres ich kompetencji,

– informacje na temat możliwości uzyskania pomocy na etapie przygotowywania projektu lub jego realizacji (np. klienci, których pomysły mogłyby być dofinansowane z PO KL będą kierowani do ośrodków Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), gdzie doradca pomoże im w przygotowaniu projektu i aplikacji; klienci, których projekty potencjalnie mogą uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą kierowani do promotorów projektów innowacyjnych POIG oraz kontakt z instytucją, która takiej pomocy może udzielić (ośrodek ROEFS, Promotor projektów innowacyjnych PO IG, ośrodek Krajowej Sieci Innowacji (KSI), akredytowana organizacja do świadczenia usług proeksportowych, oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR); punkty informacyjne dla Regionalnych Programów Operacyjnych, ewentualnie inne), – informacje na temat możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego, jako uzupełnienie koniecznego wkładu własnego przy ubieganiu się o wsparcie (oferta banków i innych instytucji finansowych, w tym funduszy pożyczkowych).

3) Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych

a) Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in.  z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym ( np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych(w zakresie dofinansowywanym w ramach działania 6.1 PO IG),

b) Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń. PK posługuje się przede wszystkim zintegrowaną bazą danych usług szkoleniowych, dostępnej na stronie Agencji. Konsultant pomaga wyszukać szkolenia będące w zakresie zainteresowania klienta, w tym podaje warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz kontakt do organizatora.

4) Inne informacje

a) Informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży – instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne)
o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji,

b) Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach
i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

Wszystkie usługi świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzania danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)

Informację na temat usług realizowanych w ramach projektu Punkt Konsultacyjny można odnaleźć również na stronie internetowej www.pk-wielkopolska.pl

Zapraszamy do odwiedzin  w/w strony internetowej.

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl