Projekt Punkt Konsultacyjny KSU

Okres realizacji projektu: 01.03.2012 – 31.12.2013

W ramach projektu realizowane są usługi:

1. Informacyjne (bezpłatne)

a) Zakres usług informacyjnych obejmuje:

• administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,

• zatrudnianie cudzoziemców,

• świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,

• prawo ochrony konkurencji,

• społeczną odpowiedzialność biznesu (CRS),

• ochronę własności intelektualnej,

• system jakości ISO 9001 i HACCP,

• rozwój zasobów ludzkich,

• wykorzystanie technologii informacyjnych,

• ochrona interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),

• możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,

• wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,

• prawo zamówień publicznych,

• zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,

• podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,

• inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.

 

Zakres usług informacyjnych opieka nad klientem obejmuje:

• diagnozę potrzeb klienta i możliwości klienta w zakresie skorzystania z usługi specjalistycznej dostępnej w KSU,

• asystę przy wyborze usługodawcy specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z usługodawcą specjalistycznym,

• asystę przy podpisywaniu umowy na realizację usługi specjalistycznej,

• pomoc konsultanta PK KSU w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta.

 

2. Doradcze (dofinansowane w 90%)

b) Zakres usług doradczych – asysta przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej obejmuje:

• wstępną diagnozę potrzeb klienta,

• konsultację nt. profilu planowanej działalności,

• analizę SWOT planowanej działalności,

• analizę form i źródeł finansowania działalności,

• pomoc w przygotowaniu biznesplanu,

• wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

• przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,

• pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

 

Zakres usług doradczych – asysta przy prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje:

• spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składania dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego);

• marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketingu mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowanie relacji z klientem, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www);

• organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszenie, zamykanie działalności gospodarczej);

• finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj. koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych,  średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych,  w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank).

 

Usługi doradcze  mają charakter częściowo odpłatny. Klient opłaca tylko 10% wartości usługi.

Przy założeniu że klient skorzysta z maksymalnego limitu godzin doradztwa wartość usług i odpłatność za nie jest następująca:

– asysta przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej  – 16 godzin / wartość usług 1600 zł / odpłatność klienta 160zł

– asysta przy prowadzeniu działalności gospodarczej 24 godziny / wartość usług 2400 zł / odpłatność klienta 240 zł

 

Projekt „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług” realizowany jest w ramach projektu systemowego PARP  „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Serdecznie zapraszamy!

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl