Projekt KSU KSI dla Innowacyjnych rozpoczęty

Turecka Izba Gospodarcza, jako jedyna instytucja otoczenia biznesu z terenu wschodniej i południowej Wielkopolski zgodnie z rekomendacją PARP z dnia 1 sierpnia 2013r. rozpoczęła realizację projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” realizowanego w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępności przedsiębiorcom gł. z terenu województwa wielkopolskiego do wystandaryzowanych, wysokiej jakości usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. W ramach projektu ośrodek Krajowej Sieci Innowacji Tureckiej Izby Gospodarczej w Turku realizuje  następujące usługi:
  • przeprowadzenie audytu innowacyjności polegającego na ocenie potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem
  • doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu, usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.
Wsparcie na realizację projektu zostało przyznane w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2013r. przez PARP na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7.04.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz.U. Nr 68, poz. 414). Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Zainteresowanych udziałem w projekcie przedsiębiorców prosimy o kontakt z biurem projektu: Ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek             Tel. 665 990 072 lub 665 990 279 Ponadto zapraszamy do obejrzenia filmu promującego niniejszy projekt, nagranego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. LINK DO FILMU: http://www.youtube.com/watch?v=ioOEdot9GRg  

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl