Poszukujemy konsultantów do świadczenia usługi doradczej

Szanowni Państwo,

Turecka Izba Gospodarcza w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 składa zapytanie cenowe na wyświadczenie usługi doradczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia jest wyświadczenie usługi doradczej zgodnie ze standardem stanowiącym załącznik do zapytania. Usługa doradcza składa się z trzech etapów i polega na:

– analizie sytuacji rynkowej firmy (audyt marketingowy),

– doradztwie strategicznym – przygotowanie planu marketingowego, które polega na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa, którego rezultatem jest opracowany plan marketingowy oraz 5 wykonawczych programów marketingowych zapisanych w formie praktycznych działań,

– asysta we wdrażaniu planu marketingowego, które polega na wsparciu doradczym klienta
w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych.

 

Wymagania dla konsultanta związane ze specyfiką świadczenia usługi systemowej:

– wyższe wykształcenie w zakresie związanym z ww. usługami doradczymi lub

– wyższe wykształcenie oraz ukończone szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie związanym z ww. usługami doradczymi  oraz

– co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji usług doradczych w obszarze marketingu lub sprzedaży na rzecz mikro- lub małych przedsiębiorców, zdobyte w ciągu 5 lat, licząc od dnia złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia lub

– co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej ze świadczonymi usługami doradczymi w obszarze marketingu lub sprzedaży na rzecz mikro- lub małych przedsiębiorców

– wyświadczenie co najmniej 15 usług doradczych w zakresie przygotowania audytu  marketingowego lub planu marketingowego lub w zakresie  równoważnym, w tym co najmniej 5 usług doradczych dla podmiotów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, zrealizowanych w ciągu 5 lat, licząc od dnia złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez wskazania przyczyny.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty.

Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: biuro@tig.turek.pl lub faksem na numer 63 289 18 89 lub pisemnie na adres Tureckiej Izby Gospodarczej.

Miejsce składania ofert:

Turecka Izba Gospodarcza, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek

Termin składania ofert:

Do 17.11.2014 r. do godziny 14.00.

Kryteria oceny oferty:

– cena 100%

Kryteria formalne:

Oferta podlega ocenie tylko wtedy, gdy jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, została złożona na załączonym formularzu oferty oraz zawiera specyfikację produktów w przypadku ofert równoważnych.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja usług odbywać się będzie od 27.11.2014 r. do 31.03.2015 r.

Złączniki:

Załącznik nr 1 Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Załącznik nr 3  Zapytanie cenowe

 

Pobierz pliki

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl