Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

Protokołem z dnia 19 maja br. zakończyliśmy prace nad stworzeniem dokumentacji związanej z powołaniem Tureckiego Funduszu Pożyczkowego oraz Tureckiego Funduszu Poręczeniowego a także potwierdziliśmy organizację dwóch jednodniowych szkoleń dla osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Przypominamy, iż wykonawcą w/w zamówienia była firma Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. z Warszawy na podstawie umowy z dnia 26 stycznia 2015 r. podpisanej przez Burmistrza Miasta Turku w imieniu wszystkich partnerów projektu. W miesiącu czerwiec br. zaplanowano ostatni już etap realizacji umowy tj. usługa doradztwa w wymiarze 20 godzin.

Jednym ze zidentyfikowanych wspólnych problemów na obszarze partnerstwa jest brak instytucji wspierającej lokalne firmy w zakresie finansowania przez nie inwestycji. Zatem dzięki opracowanej  dokumentacji osiągnęliśmy wskaźnik rezultatu jakim jest uzyskanie praktycznych narzędzi wspierania przedsiębiorców na obszarze partnerstwa. Celem działania funduszy będzie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego, w drodze udzielania poręczeń stanowiących zabezpieczenie zaciąganych zobowiązań finansowych oraz pożyczek. Beneficjentami funduszy będą przedsiębiorcy a także organizacje pozarządowe o ile udzielona pożyczka sfinansuje cele związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Poniżej znajduje się wykaz opracowanych dokumentów:

– ekspertyza na temat zasadności (i uwarunkowań) tworzenia lokalnego funduszu pożyczkowego i lokalnego funduszu poręczeniowego w Turku oraz formy prawnej funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru i charakteru partnerstwa,

– dokumentacja założycielska, w tym m.in. wzory umowy spółki, wzory uchwał partnerów w sprawie przystąpienia do spółki,

– dokumentacja funduszu pożyczkowego, na którą składają się: regulamin, wzory wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami (kwestionariusz osobowy pożyczkobiorcy, informacja księgowa, zaświadczenie o zatrudnieniu, sprawozdania z rozliczenia pożyczki, wniosek o zmianę celu pożyczki, oświadczenie o ochronie danych osobowych, oświadczenia o spełnieniu kryteriów dostępu do pożyczki), wzór taryfy opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczek, wzór harmonogramu spłat (tzw. kalkulator rat), wzory formularzy dot. zabezpieczenia pożyczki, wzory umowy pożyczki, umowy poręczenia itp.,

– dokumentacja funduszu poręczeniowego, na którą składają się: regulamin, wzór wniosku o udzielenie poręczenia kredytowego, wzór pełnomocnictwa, oświadczenia majątkowego, taryfa opłat za poręczenie,

– wewnętrzny dokument operacyjny,

– dokumentacja opisująca wymogi dot. ochrony danych osobowych.

Wszystkie dokumenty zostały dostosowane do wymagań „Europejskiego kodeksu należytej działalności w udzielaniu pożyczek/mikropożyczek”.

Wybrane zapisy ekspertyzy:

„Obecny stan, dotyczący form organizacyjno-prawnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, wskazuje na zasadność powołania w ramach partnerstwa funduszy przy zastosowaniu formuły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (rozwiązania tańszego i mniej skomplikowanego formalnie w porównaniu do spółki akcyjnej). W ten sposób oba fundusze utworzone zostaną w formach formalnoprawnych charakterystycznych dla większości tego typu jednostek w Polsce – rozwiązanie to odpowiadać będzie dominującemu w Polsce standardowi. Ostatecznie zatem, udziałowcami tworzonych spółek będą członkowie partnerstwa – jednostki samorządu terytorialnego oraz dwie inne osoby prawne”.

„W przypadku obu funduszy lokalnych – szczególnie w okresie ich początkowej działalności – należy powołać ciała doradcze, wspomagające przebieg procesów udzielania pożyczek / poręczeń. Jest to jedna z dobrych praktyk polskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych działających w skali lokalnej. Podstawą do funkcjonowania tych ciał powinny być wspomniane regulaminy poszczególnych typów funduszy. Istnienie tego typu ciał – jako ciał doradczych (nie będących organami władzy spółki), jednak z pewnymi kompetencjami decyzyjnymi w procesie udzielania pożyczek lub poręczeń – jest wskazane z uwagi na to, że ich obecność w procesach decyzyjnych powoduje wzrost bezpieczeństwa działalności operacyjnej. Funkcjonowanie tych ciał umożliwia skuteczne włączenie w procedury funduszy oceny jakościowej wnioskodawcy. Z oczywistych względów ma to niebagatelne znaczenie, szczególnie, jeśli inicjatywa funduszowa znajduje się na początkowym etapie rozwoju.”

„W ramach partnerstwa przewidziano utworzenie dwóch typów funduszy – lokalnego funduszu pożyczkowego oraz lokalnego funduszu poręczeniowego. Plan ten należy ocenić jako bardzo ambitny. Sądzimy jednak, że w praktyce powinien być on realizowany w sposób sekwencyjny. W ramach partnerstwa należałoby zatem zacząć od utworzenia i uruchomienia lokalnego funduszu pożyczkowego, następnie zaś przejść do tworzenia funduszu poręczeniowego”.

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl