ESSPO – Skuteczne portfolio instrumentów wsparcia MSP

O projekcie

Turecka Izba Gospodarcza wraz z Poznańskim Parkiem Naukowo Technologicznym oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego realizuje pilotaż w projekcie ESSPO

ESSPO Skuteczne portfolio instrumentów wsparcia MSP (Efficient support services portfolios for SMEs)

Celem projektu ESSPO jest opracowanie efektywnego systemu wsparcia innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Projekt zakłada współpracę z partnerami dla opracowania, a następnie pilotażowego wdrożenia rozwiązań  adekwatnych dla potrzeb każdego regionu partnera np. opracowanie i uruchomienie sytemu akredytacji dostawców usług dla MSP, czy opracowanie nowych usług dostosowanych do potrzeb firm.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2021 roku.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) przez program Interreg Europe.

Wartość projektu ESSPO to 1 923 130,00 euro.

Strona projektu: www.interregeurope.eu/esspo
Polska strona projektu: https://ppnt.poznan.pl/o-nas/esspo-efektywne-instrumenty-wsparcia-msp/

PILOTAŻ ESSPO

Celem pilotażu w kontekście projektu ESSPO jest dostarczenie dowodów na słuszność testowanego podejścia sieciowego i pro-aktywnej postawy instytucji otoczenia biznesu w stosunku do firm potencjalnie innowacyjnych w kontekście ewentualnych zmian WRPO 2014+. Celem długookresowym pilotażu ESSPO jest zmiana struktury firm w Wielkopolsce na bardziej innowacyjną prowadząca do transformacji gospodarczej regionu.

Założenia pilotażu ESSPO

Trzech partnerów – Instytucje Otoczenia Biznesu – stanowią sieć w „skali laboratoryjnej”, w której można przetestować założenia dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami. Przeprowadzą oni test wspólnego narzędzia diagnostycznego na próbie 30 firm i przedstawią firmom raport zawierający zalecenia dotyczące planu rozwoju firmy oraz informacje na temat możliwości dostarczenia wiedzy i finansowania w ramach istniejących programów. Partnerzy będą śledzić działania firm dotyczące wykorzystania rekomendacji i podsumują wyniki testów w raporcie końcowym.

Dla firm:

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu ziemi gostyńskiej to udziału w pilotażu. Eksperci ESSPO pomogą zidentyfikować potencjał firmy do wdrażania nowych produktów i usług za pomocą narzędzia audytowego smE – MPOWER określającego potencjał innowacyjny.

Analiza będzie dotyczyła poziomu rozwoju firmy przez pryzmat jej zdolności do generowania i wdrażania nowych pomysłów. Analizie zostaną poddane obszary dotyczące: charakterystyki zespołu, wiedzy i doświadczenia zgromadzonego w firmie oraz struktury organizacyjnej.