Czas na aktywizację – zaproszenie do udziału w projekcie

Turecka Izba Gospodarcza wraz z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminą Osiek Mały zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) w wieku 15-29 lat.

Osoby te muszą pozostawać bez pracy, posiadać wykształcenie nie wyższe niż średnie oraz zamieszkiwać w województwie wielkopolskim w powiatach: kolskim, konińskim, mieście Konin, tureckim, kaliskim lub mieście Kalisz.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
1. ‹Indywidualne poradnictwo edukacyjno-zawodowe.
2. Wsparcie indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestnika projektu:
– Trening umiejętności i kompetencji społecznych,
– Indywidualne wsparcie psychologiczne,
– Inny dodatkowy rodzaj wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników.
3. Kursy i szkolenia zawodowe:
a) Kursy zawodowe:
– Kurs spawania (metoda MAG-TIG),
– Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym.
b) Szkolenia zawodowe:
– Pracownik ochrony,
– Pracownik małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej,
– Pracownik administracyjno-biurowy,
– Inne szkolenia zgodnie z potrzebami uczestników.
4. Pośrednictwo pracy z elementami poradnictwa zawodowego.
5. Staże zawodowe – 3 miesiące dla każdej osoby.

Pozostałe korzyści dla uczestników:
– stypendium szkoleniowe za szkolenia i kursy zawodowe w kwocie 6,65 zł/godzina netto,
– stypendium stażowe w kwocie 1334,69 zł/miesiąc netto,
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże,
– catering.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej wiadomości) oraz dostarczenie go do biura projektu osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Okres realizacji projektu: 01.11.2016-30.04.2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Pliki do pobrania

Zalacznik Regulamin CNA  Zalacznik Form Rek CNA

ul. Kaliska 47
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl

ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
tel: 63 222 38 45