Czas na aktywizację – zaproszenie do udziału w projekcie

Turecka Izba Gospodarcza wraz z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminą Osiek Mały zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) w wieku 15-29 lat. Osoby te muszą pozostawać bez pracy, posiadać wykształcenie nie wyższe niż średnie oraz zamieszkiwać w województwie wielkopolskim w powiatach: kolskim, konińskim, mieście Konin, tureckim, kaliskim lub mieście Kalisz. Wsparcie oferowane w ramach projektu: 1. ‹Indywidualne poradnictwo edukacyjno-zawodowe. 2. Wsparcie indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestnika projektu: – Trening umiejętności i kompetencji społecznych, – Indywidualne wsparcie psychologiczne, – Inny dodatkowy rodzaj wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. 3. Kursy i szkolenia zawodowe: a) Kursy zawodowe: – Kurs spawania (metoda MAG-TIG), – Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym. b) Szkolenia zawodowe: – Pracownik ochrony, – Pracownik małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, – Pracownik administracyjno-biurowy, – Inne szkolenia zgodnie z potrzebami uczestników. 4. Pośrednictwo pracy z elementami poradnictwa zawodowego. 5. Staże zawodowe – 3 miesiące dla każdej osoby. Pozostałe korzyści dla uczestników: – stypendium szkoleniowe za szkolenia i kursy zawodowe w kwocie 6,65 zł/godzina netto, – stypendium stażowe w kwocie 1334,69 zł/miesiąc netto, – zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże, – catering. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej wiadomości) oraz dostarczenie go do biura projektu osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). Okres realizacji projektu: 01.11.2016-30.04.2018 r. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Pliki do pobrania

Zalacznik Regulamin CNA  Zalacznik Form Rek CNA

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl