Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Pilotaż usługi doradczej – asysta

Turecka Izba Gospodarcza z dniem 4 lipca 2011 r. rozpoczęła realizację projektu usługi pilotażowej doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej  – realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację Projektu systemowego PARP „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych” finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z usługi pilotażowej są przedsiębiorstwa z sektora MMSP. 

Okres realizacji projektu: 4 lipca – 30 listopada 2011 r. 

Usługa doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje:

Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta.

Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w Etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania.

Każdy z przedsiębiorców może uzyskać max. 24 godziny wsparcia doradczego. Usługa doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dofinansowana w 95% co stanowi dla przedsiębiorstwa pomoc de minimis. 5% wartości usługi jest wkładem własnym przedsiębiorcy co powoduje, że maksymalna odpłatność za usługę może wynieść 120 zł (przy 24h usługi).

Zakres doradztwa w ramach usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje IV moduły.

MODUŁ I: Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego).

MODUŁ II: Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu,
w tym strony www).

MODUŁ III: Organizację przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej).

MODUŁ IV: Finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio  i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w przypadku problemów z uzyskaniem płatności od klientów a ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank).

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl