O projekcie

Turecka Izba Gospodarcza otrzymała pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w formie dotacji ogółem do kwoty 148 597,00 zł, w tym z przeznaczeniem na: – koszty inwestycyjne i zakupy inwestycyjne do kwoty 3 150,00 zł i  koszty bieżące do kwoty 145 447,00 zł  na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Akcja – Zielona transformacja”.

Zasadniczą grupę docelową stanowią uczniowie szkół podstawowych i średnich funkcjonujących na terenie powiatu tureckiego, którzy zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania emisjom i zrozumienia istoty odnawialnych źródeł energii. Przedstawiony cel jest odpowiedzią na problem niskiej świadomości i niskiego poziomu wiedzy dotyczącej OZE oraz zasad działań niskoemisyjnych gospodarek.

W ramach projektu Turecka Izba Gospodarcza planuje organizację:

– ekowarsztatów – warsztaty stacjonarne w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie powiatu oraz cykl warsztatów wyjazdowych skierowanych dla uczniów szkół podstawowych (480 osób), w każdej z grup zostanie zorganizowanych 6 warsztatów,

– konkurs „Mój plan na Ekobiznes”- konkurs organizowany z myślą o uczniach szkół średnich, którego istotą jest pobudzenie kreatywnego myślenia ekonomiczno-ekologicznego,

– wizyt studyjnych – ich celem jest pokazanie flagowych inwestycji OZE na terenie powiatu, tj. Farmy Wiatrowej i Farmy Fotowoltaicznej, wizyty studyjne są dedykowane dla kandydatów w konkursie „Mój plan na Ekobiznes”,

– konferencji podsumowującej efekty działań – Konferencja podsumowująca projekt, która ma na celu pokazanie efektów osiągniętych w czasie realizacji projektu połączona z wykładam edukacyjnymi.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 148 597 zł.

 

 

 

Ambitny cel zwiększenia udziału OZE zmieniono do 42,5% do 2030 roku w całkowitej produkcji energii!

 

W 2019 roku Unia Europejska (UE) ogłosiła tzw. Zielony Ład (Green Deal) jako integralną część walki ze zmianami klimatycznymi i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jednym z kluczowych celów Zielonego Ładu jest zwiększenie udziału OZE w produkcji energii.

Oznacza to, że UE zobowiązała się osiągnąć odpowiedni % udział OZE w całkowitej produkcji energii do 2030 roku. To ambitne założenie ma na celu przyspieszenie transformacji sektora energetycznego w kierunku bardziej zrównoważonych i ekologicznych źródeł energii.

Wyznaczony dotychczasowy cel zwiększenia udziału OZE do 30% do 2030r., został skorygowany w górę wraz z aktualizacją celów dotyczących budynków, ogrzewania i chłodzenia oraz przemysłu. We wrześniu 2023 r. Parlament zagłosował za porozumieniem osiągniętym z Radą, które wyznacza nowy cel wynoszący 42,5% udziału OZE do 2030 roku, przy założeniu dążenia do osiągnięcia 45%. Przyjęte zmiany nabiorą mocy prawnej po 18-miesięcznej vacatio legis.

Dlaczego te cele są ambitne? Ponieważ wymagają znacznego przyspieszenia inwestycji w OZE, rozbudowy infrastruktury, promocji technologii odnawialnych źródeł energii oraz opracowania bardziej zaawansowanych systemów magazynowania energii. Ponadto, osiągnięcie tego celu wiąże się z koniecznością zmian w polityce energetycznej i gospodarczej, a także z zaangażowaniem sektora prywatnego.

Zwiększenie udziału OZE ma istotny wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla, co jest kluczowym elementem walki ze zmianami klimatycznymi i ograniczenia wzrostu temperatury na Ziemi.

Wzrost udziału OZE ma także pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i zwiększanie niezależności energetycznej regionów, co przekłada się na korzyści ekonomiczne i społeczne.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie podejmują konkretne kroki, takie jak rozwijanie innowacyjnych technologii OZE, wsparcie dla inwestycji oraz rozwijanie rynków energii odnawialnej, aby osiągnąć ten ambitny cel do 2030 roku i przyspieszyć transformację sektora energetycznego w bardziej zrównoważonym i ekologicznym kierunku.

Tekst opracowano ramach projektu Akcja – Zielona Transformacja.
Przygotowała Monika Kozłowska


Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 148 597 zł.