WZP Lewiatan

 

Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN (WZPL) działa na podstawie ustawy o organizacji pracodawców (Dz. U. Nr 55/91 poz. 235). WZPL jest zrzeszony w Konfederacji Lewiatan. Skupia   czołowych  przedstawicieli  pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego. Skutecznie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców  wobec  władz  samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników.

WZPL ma swoich przedstawicieli w:

–          Radzie Głównej Konfederacji Lewiatan,
–          Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego  w Poznaniu; Przewodniczącym Rady
w 2017 r. jest Jacek Silski, Prezes WZPL,
–          Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Poznaniu oraz powiatowych radach rynku pracy,
–          Komitecie Monitorującym  WRPO,
–          Radzie Programowej TVP Oddział w Poznaniu,
–          Wojewódzkiej Radzie Działalności  Pożytku Publicznego,
–          Zespole ds. ochrony zdrowia,
–          Komitecie ds. Ekonomii Społecznej.

Poprzez członkostwo w Konfederacji Lewiatan, WZPL skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dbając o ich wizerunek. WZPL opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu prawa gospodarczego. Skutecznie wykorzystuje uprawnienia, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce. Członkowie i eksperci WZPL opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.

Podstawowe cele WZPL to:

  1. ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców,
  2. oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej i ustawodawstwa, dotyczącego interesów pracodawców,
  3. reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców w regionie,
  4. rozwój dialogu społecznego,
  5. społeczna odpowiedzialność biznesu,
  6. system edukacji zgodny z potrzebami rynku pracy,
  7. zabieganie o konkurencyjność wielkopolskiej gospodarki i sukcesy wielkopolskich przedsiębiorstw.
Dane teleadresowe:
Ul. Grunwaldzka 104,
60-307 Poznań
biuro@wzp.org.pl,
tel. 61 657 60 51