O projekcie

Turecka Izba Gospodarcza otrzymała pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w formie dotacji ogółem do kwoty 148 597,00 zł, w tym z przeznaczeniem na: – koszty inwestycyjne i zakupy inwestycyjne do kwoty 3 150,00 zł i  koszty bieżące do kwoty 145 447,00 zł  na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Akcja – Zielona transformacja”.

 

Zasadniczą grupę docelową stanowią uczniowie szkół podstawowych i średnich funkcjonujących na terenie powiatu tureckiego, którzy zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania emisjom i zrozumienia istoty odnawialnych źródeł energii. Przedstawiony cel jest odpowiedzią na problem niskiej świadomości i niskiego poziomu wiedzy dotyczącej OZE oraz zasad działań niskoemisyjnych gospodarek.

 

W ramach projektu Turecka Izba Gospodarcza planuje organizację:

– ekowarsztatów – warsztaty stacjonarne w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie powiatu oraz cykl warsztatów wyjazdowych skierowanych dla uczniów szkół podstawowych (480 osób), w każdej z grup zostanie zorganizowanych 6 warsztatów,

– konkurs „Mój plan na Ekobiznes”- konkurs organizowany z myślą o uczniach szkół średnich, którego istotą jest pobudzenie kreatywnego myślenia ekonomiczno-ekologicznego,

– wizyt studyjnych – ich celem jest pokazanie flagowych inwestycji OZE na terenie powiatu, tj. Farmy Wiatrowej i Farmy Fotowoltaicznej, wizyty studyjne są dedykowane dla kandydatów w konkursie ” Mój plan na Ekobiznes”,

– konferencji podsumowującej efekty działań – Konferencja podsumowująca projekt, która ma na celu pokazanie efektów osiągniętych w czasie realizacji projektu połączona z wykładam edukacyjnymi.